Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) er et trøndersk energikonsern med kjernevirksomhet innen produksjon av fornybar energi, el-nett og kunderettede aktiviteter.

NTE har virksomhet over hele Nord-Trøndelag og i Trondheim. Konsernet har hovedkontor i Steinkjer.NTE eies av Nord-Trøndelag fylkeskommune.

NTE har gjennom 92 år produsert ren og fornybar energi. I dag er konsernet en av landets største produsenter av energi fra vann og vind.
Styret er opptatt av at konsernet også i framtida skal utvikle de energiressurser som fortsatt er tilgjengelige i regionen. Ved å realisere lønnsomme energiprosjekter vil NTE fortsatt være en del av løsningen på de klimautfordringer verden står overfor. NTE skal også ta hensyn til natur og klima ved framtidige energiutbygginger, utbygging av infrastruktur og produkter og tjenester som tilbys kundene.

Konsernet har bygd ut et fylkesdekkende robust strømnett med høy forsyningssikkerhet.

De senere årene er NTE utviklet til å bli en av landets største leverandører av fiberbaserte kommunikasjonsløsninger. Fibernettet framstår som godt innrettet for å dekke framtidige behov.

NTE Holding AS er morselskap i konsernet, med de operative datterselskapene NTE Energi AS, NTE Nett AS, NTE Marked AS og NTE Elektro AS.

Gjennom et omfattende resultatforbedringsprogram og strukturelle endringer, framstår NTE nå som et selskap som er godt rustet til å møte strategiske og markedsmessige utfordringer og muligheter de kommende årene.


Virksomheten i 2014

De økonomiske resultatene er gjennomgående forbedret i alle deler av virksomheten. Vedvarende lav kraftpris er utfordrende for konsernet, men kostnadsnivået er de siste årene tilpasset lavere kraftpriser. Konsernets økonomi anses som solid, men skal i årene som kommer styrkes ytterligere blant annet gjennom ytterligere resultatforbedring.

NTE produserte 3 578 GWh ren og fornybar energi, dette er 265 GWh under normalårsproduksjonen, men 125 GWh over produksjonen i 2013. Av produksjonen i 2014 kom 108 GWh fra vindkraft.

Nettvirksomheten hadde et normalt driftsår i 2014 med lave avbruddskostnader.

Det er positive resultater i alle deler av den kunderettede virksomheten – kraftsalg, telekommunikasjon og elektroinstallasjon, med økt omsetning og bedre resultater.

I samsvar med Regnskapslovens § 3-3 bekrefter styret at regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift og at konsernet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling.
 

Resultatforbedring

NTE etablerte i 2012 et forbedringsprogram som har som mål å oppnå et resultat etter skatt på 200 millioner kroner i 2015, forutsatt normalproduksjon og en kraftpris på 30 øre/kWh. Ved utgangen av 2014 var det gjennomført tiltak til en verdi av 207 millioner kroner før skatt. Nye tiltak er planlagt gjennomført i 2015. Styret innser at lavere, framtidig kraftpris enn forutsatt, vil gjøre arbeidet mer krevende, men målet om et resultat etter skatt på 200 millioner kroner står fast.
 

Økonomiske resultater

Årsresultat
Årets ordinære resultat før skatt ble 502 millioner kroner (318 millioner kroner i 2013). Resultat etter skatt ble 289 millioner kroner (82 mill. kr.).

Morselskapet NTE Holding AS fikk et resultat før skatt på 58 millioner kroner (-60 mill. kr.) og resultat etter skatt på 43 millioner kroner.

Driftsinntekter
Konsernets totale driftsinntekter ble 2 602 millioner kroner (2 869 mill. kr). Produksjonsverdien av vann- og vindkraft for hele året var 1 078 millioner kroner (1 104 mill. kr.). Overføringsinntektene ble 617 millioner kroner (683 mill. kr.), inntektene fra kraftsalg til sluttbruker og fra bredbånd ble 882 millioner kroner (926 mill. kr.) og fra elektrovirksomheten 252 millioner kroner (246 mill. kr.).

De samlede driftsinntekter i NTE Holding AS var 181 millioner kroner (162 mill. kr.).

Driftskostnader
Konsernets samlede driftskostnader ble 1 824 millioner kroner (2 210 mill. kr.).

Lønn og andre driftskostnader ble 726 millioner kroner, en reduksjon på 25 prosent fra året før. Nedgangen kommer først og fremst som følge av redusert antall ansatte etter salg av flere virksomheter i løpet av 2013. Personalkostnadene er også redusert i form av engangseffekter som en følge av planendringer for regnskapsføring av pensjoner. Effekten av levealdersjustering, ny uførepensjon og overgang fra ytelse- til innskuddspensjon medførte en reduksjon i regnskapsførte pensjonskostnader på 201 millioner kroner.

Ordinære avskrivinger ble 309 millioner kroner (314 mill. kr.).

Driftskostnadene i morselskapet NTE Holding AS var 163 millioner kroner (217 mill.kr.).

Driftsresultat
Tabellen nedenfor angir driftsresultat i konsernets forretningsområder:

 

2013

2012

NTE Energi429472
NTE Nett195201
NTE Marked12546
NTE Holding/annet30- 59
Driftsresultat konsern778660

Konsernets driftsresultat økte med rundt 18 prosent sammenlignet med 2013.

Finanskostnader
Konsernets netto finanskostnad ble 276 millioner kroner (341 mill. kr.), av dette utgjør rente på eiers ansvarlige lån 150 millioner kroner.

Skatter og avgifter
Regnskapsmessig skattekostnad på ordinært resultat ble 213 millioner kroner (236 mill. kr.). Av dette utgjorde grunnrenteskatt 74 millioner kroner (113 mill.kr).

I 2014 betalte NTE 38 millioner kroner i konsesjonsavgift, garantiprovisjon og for konsesjonskraft til Nord-Trøndelag fylkeskommune og til de kommuner som har kraftproduksjon.

Kontantstrøm og kapitalforhold
Kontantstrøm fra driftsaktivitetene viser en kapitaltilførsel til selskapet på 309 millioner kroner (336 mill. kr.).
NTE investerte totalt 405 millioner kroner (395 mill. kr.). Av de samlede investeringene gikk 352 millioner kroner til varige driftsmidler.

Likviditet
Likviditetsbeholdningen var ved årsslutt på 154 millioner kroner (37 mill.kr.) I tillegg har konsernet trekkrettigheter på til sammen 57 millioner kroner.

Styret vurderer likviditeten i selskapet som god.

Gjeld og egenkapital
Ved utgangen av året utgjorde ekstern rentebærende gjeld 4 771 millioner kroner, en økning på 89 millioner kroner sammenlignet med 2013. Av dette utgjør ansvarlig lån fra eier 2 000 millioner kroner.
Som det andre selskapet i Norge, utstedte NTE i 2014 et grønt obligasjonslån. Lånet på 750 millioner kroner ble fulltegnet i løpet av få timer og refinansierer deler av kjøpet av Kraftverkene i Øvre Namsen.
Bokført egenkapital var ved årsskiftet 1 927 millioner kroner, som gir en egenkapitalandel på 24 %. Inklusive ansvarlig lån er egenkapitalandelen på 49 %.

Utbytte og resultatdisponering
Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS:

Avsatt til annen egenkapital

268 555 000 kroner

Utbytte20 000 000 kroner
Sum overføringer288 555 000 kroner

 

Forretningsområder

Forretningsområde Energi
Forretningsområde Energi består av det heleide datterselskapet NTE Energi AS, som også forvalter NTEs eierandeler i Sarepta Energi AS, Siso Energi AS, Fosen Vind AS, sameiene Linnvasselv Kraftlag og Åbjørakraft og andre deleide selskaper innen kraftproduksjon.

Driftsinntekter og driftsresultat i NTE Energi var i hovedsak på same nivå som i 2013. Driftsinntekter ble i 2014 på 1 109 millioner kroner (1 142 mill. kr.).
Forretningsområdets driftsresultat ble 559 millioner kroner (541 mill. kr.). Finansielle sikringer av energiproduksjonen bidro til å redusere effekten av lavere spotpris.
NTEs middelårsproduksjon av kraft er 3 840 GWh, mens årets faktiske produksjon ble 3 578 GWh. Som følge av lavere vanntilsig enn normalt ble magasinbeholdningen redusert fra 1960 GWh ved inngangen av året til 1507 GWh ved årsskiftet 2014/2015.
Gjennomsnittlig spotpris i Norden ble 24,8 øre per kWh. I NO3 (Midt-Norge), der NTE selger det meste av produksjonen, ble områdeprisen 26,3 kWh i 2014 (30,3 øre per kWh). Justert for finansiell sikring oppnådde energiselskapet en pris på 30,2 øre per kWh.

NTE fikk i løpet av 2014 konsesjon for utbygging av Storåselva kraftverk i Snåsa og for fornyelse av Vikna vindpark.

Forretningsområde Nett
Forretningsområde Nett omfatter prosjektering, bygging, vedlikehold og drift av et 13 500 kilometer langt strømnett. Høy forsyningssikkerhet basert på et solid nett og god beredskap er et sentralt element i NTE-konsernets samfunnsoppdrag.

NTE Nett AS er monopolvirksomhet. Inntektene fra monopolvirksomheten reguleres av en inntektsramme, som fastsettes årlig av NVE.

Driftsinntektene i nettvirksomheten ble 629 millioner kroner (700 mill. kr.). Forretningsområdets driftsresultat ble 195 millioner kroner (201 mill. kr.). Reduksjonen i driftsinntekter og driftsresultat kommer som en følge av redusert inntektsramme. Årets avbruddskostnad i form av kompensasjon for ikke levert energi (KILE) ble 16 millioner kroner.

Myndighetene har vedtatt at alle strømkunder skal få installert avanserte målesystemer (AMS) i løpet av de nærmeste årene. NTE Nett inngår i SORIA-samarbeidet (Samarbeid Om Rasjonell Innføring og drift av AMS), sammen med 28 andre nettselskap fra Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge.

Forretningsområde Marked
Forretningsområde Marked ivaretar NTEs kommersielle, kunderettede aktiviteter. Forretningsområdet omfatter kraftsalgsvirksomheten, telekom og det heleide datterselskapet NTE Elektro.

Fra kraftsalg og telekom fikk NTE Marked AS i 2014 driftsinntekter på 885 millioner kroner (928 mill. kr.)
Selskapets driftsresultat ble 83 millioner kroner (37 mill. kr.)

Kraftsalgsvirksomheten omsatte 1 700 GWh til sluttkunder i 2014 og driftsinntektene ble 569 millioner kroner (644 mill. kr.).

Inntektene fra telekomvirksomheten økte med 32 millioner kroner, til 304 millioner kroner i 2014.

Markedsselskapet har hatt betydelig kundevekst i all kundesegmenter i kraftsalg og bredbånd. I 2014 passerte selskapet 30 000 bredbåndskunder i Nord-Trøndelag, Trondheim og Malvik.

NTE Elektro AS hadde i 2014 inntekter på 253 millioner kroner, 6 millioner kroner høyere enn i 2013. Selskapets driftsresultat ble 41 millioner kroner, mot 11 millioner kroner i 2013.
 

Risiko og internkontroll

Det er etablert rutiner og systemer for håndtering av risiko, både på konsernnivå og i det enkelte selskap.

Risikostyringen i NTE er en integrert del av forretningsaktiviteten i de enkelte selskapene som kartlegger og følger opp sitt risikobilde. Samlet risiko for NTE blir overvåket på konsernnivå og inngår i rapporteringen til konsernledelsen, styret og revisjonsutvalget.

Konsernets systemer for risikostyring er inndelt i strategisk, operasjonell, regulatorisk og finansiell risiko. Risikobildet holdes løpende oppdatert, med fokus på de fire konsekvensdimensjonene økonomi, driftskontinuitet, ytre miljø og personsikkerhet.

Likviditeten i selskapet vurderes som tilfredsstillende, og det er ikke besluttet å innføre tiltak som endrer likviditetsrisiko. NTE har tilfredsstillende kredittverdighet og konsernets likviditetsrisiko vurderes derfor som lav.

Den risiko som ligger i operativ drift, ivaretas hovedsakelig gjennom prosedyrer, beredskapsplaner og forsikringsdekninger. Det er etablert et kvalitetssystem for registrering av uønskede hendelser og skader.

Styret holdes løpende orientert om konsernets økonomiske status, prognoser for inneværende år og langtidsprognoser.

Det er gjort nærmere rede for styringsstruktur og risikohåndtering i Årsrapportens kapittel Styringsstruktur
 

Organisasjon

Per 31. desember 2014 var det 690 medarbeidere i konsernet, inklusive lærlinger, en nedgang fra 728 ved forrige årsskifte. Nedgangen kommer som en følge av naturlig avgang og generell nedbemanning i konsern og datterselskaper.

NTE har som mål at det skal være god balanse i rekrutteringen, blant annet ut fra kjønn, funksjonshemming og kulturell bakgrunn. I 2014 var 11 prosent av medarbeiderne kvinner. Av totalt 36 nyansatte i løpet av året, var det 2 kvinner. NTE hadde ved utgangen av året 32 lærlinger, 1 av disse var kvinne.

I morselskapet NTE Holding AS var det 80 ansatte i 2014, av dette var det 27 kvinner.

Kvinneandel i konsernet har gått noe ned de siste årene, blant annet som en følge av at virksomhetsområder med forholdsvis høy kvinneandel er overført til andre arbeidsgivere. Den øvrige virksomhet i konsernet rekrutterer for en stor del fra fagområder som historisk sett har lav kvinneandel. Styret er opptatt av å øke mangfoldet blant ansatte og konsernet har derfor igangsatt tiltak og et langsiktig arbeid for et større mangfold.

Gjennomsnittslønn for alle ansatte i 2014 var 519 301 kroner, gjennomsnittslønn for kvinner og menn var henholdsvis 503 110 kroner og 521 475 kroner. I sammenlignbare stillinger søker selskapet å ha lik lønn for kvinner og menn.

I 2014 sluttet 41 personer i tillegg til de som gikk over på pensjon eller som ble overført til ny arbeidsgiver. Det gir en turnover på 5,9 prosent. Gjennomsnittsalderen på de som sluttet var 38,9 år.

I likhet med de andre, store energiselskapene har NTE flyttet sin arbeidsgivertilknytning fra KS Bedrift til NHO-organisasjoner. NTE Energi AS, NTE Nett AS, NTE Marked AS og morselskapet NTE Holding AS er nå tilknyttet Energi Norge, mens NTE Elektro AS er med i arbeidsgiverorganisasjonen Nelfo. Med denne endringen er alle virksomheter i konsernet tilknyttet den arbeidsgiverorganisasjonen det er faglig naturlig å tilhøre.

Etter en omfattende intern prosess gikk hele konsernet fra 1. januar 2015 over til ny pensjonsordning. Det har i prosessen vært et mål for bedriften å ha en attraktiv og framtidsrettet pensjonsordning som både sikrer forutsigbare pensjonskostnader, framtidig rekruttering og bidrar til å beholde ansatte.

NTE kartlegger systematisk arbeidsforhold og medarbeidernes tilfredshet gjennom personaltilfredshetsundersøkelser (PTU). PTU for 2014 viser fremgang sammenlignet med 2013. Ut fra resultatene i undersøkelsen utarbeides det konkrete handlingsplaner og opplegg for leder- og opplæringsprogram.

HMS
Ansvaret for HMS-arbeidet ligger i selskapene. Dette er i løpet av 2014 tydeliggjort ved at alle fem selskapene i konsernet har egne HMS-ressurser. Disse bistår ledelsen i å følge opp HMS-arbeidet slik at alle kommer friske og hele heim fra jobb hver dag.

Styret registrerer med tilfredshet at innsatsen for å styrke HMS-arbeidet gir resultater. Sykefraværet er lavt, 4,4 prosent i 2014, og antall fraværsdager på grunn av skader gikk ned fra 2013. Tallet på skader uten fravær øker imidlertid, styret understreker derfor at målrettet HMS-arbeid fortsatt er viktig.

 

2014

2013

2012

Skader med fravær4117
Skader uten fravær m/medisinsk behandling1049

Konsernets morselskap, NTE Holding AS, følger de øvrige selskapenes arbeid innen HMS og hadde i 2014 et sykefravær på 4 prosent.
 

Samfunnsansvar, omdømme og ytre miljø

NTE er en av landets største produsenter av ren og fornybar energi. Konsernet gir derfor viktige bidrag til løsningen av klimautfordringene. NTE har konsesjoner for utbygging av nye vannkraftanlegg i årene framover. I tillegg har vi sammen med andre konsesjon for å bygge flere vindkraftanlegg i Trøndelag. Forventninger til framtidig kraftpris, nivået på el-sertifikatene og øvrige rammebetingelser blir avgjørende for omfanget av investeringer i ny fornybar energi.

NTE skal også i framtida sikre god forsyningssikkerhet i Nord-Trøndelag. Gjennom god drift, evne til rask feilretting under ekstraordinære forhold og tilstrekkelige beredskapsressurser i form av personell og kompetanse, skal våre kunder kunne stole på at NTE er en pålitelig leverandør av samfunnsviktige leveranser, både av strøm og kommunikasjon.

Gjennom samarbeids- og dugnadsløsningen Bygdefiber har NTE sammen med offentlige myndigheter, lokalt næringsliv og privatpersoner gjennomført mer enn 30 bygdefiberprosjekter de siste årene. Bygdefiber gir moderne kommunikasjonsløsninger også i områder utenfor de mest folkerike distriktene i Nord-Trøndelag. I løpet av de siste årene har mer enn 5 000 kunder fått tilgang til fiberbasert bredbånd gjennom disse utbyggingsprosjektene.

NTE har et langsiktig og godt samarbeid med kultur og idrett i fylket. I løpet av 2014 mottok mer enn 200 lag og foreninger store eller mindre beløp mot gjenytelser i form av profilering.
Samarbeidet med kultur og idrett bidrar sammen med ansvarlig drift og målrettet mediearbeid til at konsernet har et stabilt og godt omdømme. Målinger viser også at kjennskapen til selskapet er god i primærmarkedene.

NTE ble i 2014 omtalt i nær 600 oppslag i elektroniske medier (nettaviser o l) og i de trønderske avisene. Antall artikler er vesentlig lavere enn i 2013, da uværene i november og desember 2013 økte medieinteressen kraftig.

Konsernet legger til grunn at all vår virksomhet har noen former for miljøbelastninger. Konsernets miljøpåvirkning er først og fremst inngrep i naturen, energi- og annen ressursbruk, klimagassutslipp fra transport, avfall og estetisk påvirkning i form av produksjonsanlegg og linjenett.

Nærmere redegjørelse for NTEs miljø- og samfunnsansvar finnes i Årsrapportens kapittel Bærekraftrapport.
 

Forskning og utvikling

NTEs forretningsutvikling er tilpasset konsernets kjernevirksomhet. Det enkelte forretningsområde deltar på ulike måter i regionale og nasjonale prosjekter, blant annet sammen med bransjeorganisasjonen Energi Norge og utdannings- og forskningsmiljøer i regionen. Prosjektene er primært knyttet til å utvikle effektive energiløsninger både i egen drift og hos kundene.

NTE samarbeider tett med NTNU, og tilbyr blant annet doktorgradskandidater (PhD) oppgaver i vår egen virksomhet. For tiden er to PhD-er tilknyttet NTE.

Testområdet for framtidige løsninger for nett og nye, kunderettede energiløsninger, Demo Steinkjer, er en del i konsernets utviklingsarbeid. NTE deltar gjennom prosjekter i Demo Steinkjer i nasjonale og internasjonale prosjekter for test av løsninger både hos kunder og i strømnettet. Norske og utenlandske teknologileverandører benytter området til uttesting av ny teknologi for styring og overvåking av energibruk.

Bak Demo Steinkjer står NTE og The Norwegian Smartgrid Centre, et nasjonalt senter etablert etter initiativ fra SINTEF og NTNU.
 

Eierstyring og selskapsledelse

Fylkesrådet utgjør selskapets generalforsamling. Selskapet har videre bedriftsforsamling, som består av 18 medlemmer, 12 valgt av eieren og 6 av NTEs ansatte.
Gjennom den årlige eiermeldingen legger eieren rammer og overordnede føringer for konsernstyrets arbeid. Selskapet møter også eieren årlig gjennom et dialogmøte. Fylkestinget vedtok i forbindelse med behandlingen av eiermeldingen for 2014 å evaluere ordningen med bedriftsforsamling og dialogmøte.

For å sikre at eierens og styrets føringer blir ivaretatt og at selskapet forvaltes på en forsvarlig måte, har konsernstyret etablert styreinstruks for eget arbeid, rammer for risikoeksponering, forsikringsstrategi og instruks for konsernsjef.

Konsernet har gode rapporterings- og kontrollrutiner mellom de ulike datterselskaper, bedriftens ledelse, styret og bedriftsforsamlingen. NTE har et eget revisjonsutvalg. Hele konsernet er sertifisert etter kvalitets- og miljøstandardene ISO 9001 og ISO 14001

En forventet, framtidig regionreform kan medføre strukturelle endringer på fylkeskommunalt nivå. Blant annet på den bakgrunn har Fylkestinget bedt fylkesrådet utrede ulike eierskapsmodeller til NTE Holding og underliggende datterselskaper.

Det er gjort nærmere rede for eierstyring og selskapsledelse i Årsrapportens kapittel Samsvarserklæring.
 

Framtidsutsikter

En hel verden er i rask endring. Globaliseringen øker i form av større avhengighet i økonomi, politikk og kultur. Vi blir flere og en stadig større andel av verdens befolkning bor i byer, temperaturen på kloden øker og vi opplever en kommunikasjonsrevolusjon gjennom økt digitalisering og raskt voksende datatrafikk.

Dette utviklingsbildet berører og utfordrer alle deler av NTEs virksomhet, som energiprodusent, netteier og leverandør av løsninger innen energi og kommunikasjon.

Gjennom et omfattende resultatforbedringsprogram og fokus på kjernevirksomheten, er NTE nå rigget til å møte framtidige utfordringer og muligheter. Fortsatt lav kraftpris og betydelige framtidige investeringsbehov krever imidlertid at konsernet også de kommende årene har fokus på forbedringstiltak i alle deler av virksomheten. 

Styret bygger NTEs videre virksomhet på konsernets strategi «Målbilde 2020». Strategien understreker NTE som et fokusert, lønnsomt og kundenært energiselskap og slår fast at konsernets kjernevirksomhet er innen energiproduksjon, nettdrift og kunderettede aktiviteter. Målbildet innebærer tydelige krav om effektiv og lønnsom drift i alle virksomhetsområder.

NTE har konsesjon for flere vannkraftanlegg, samtidig er utsiktene for kraftprisen svært usikker. Det er derfor avgjørende for styret at de prosjekter konsernet skal investere i, må vise god lønnsomhet.

Det største vannkraftprosjektet NTE nå har konsesjon for, er Storåselva i Snåsa kommune. Utbyggingen planlegges med sikte på en investeringsbeslutning i slutten av 2015. Blir anlegget bygd, vil kraftverket årlig levere 75 GWh strøm inn i markedet fra 2018. Utbyggingen i Snåsa har vært lite omstridt. Videre har NTE konsesjon for Grytendal (20 GWh) og Terråk (45 GWh), begge konsesjonene ligger i Bindal kommune i Nordland.

I Namsen er det gjennomført en omfattende analyse av alle kraftstasjonene for å avklare potensialet for økt kraftproduksjon. Analysen viser muligheter for produksjonsøkning i flere av anleggene.

Finansdepartementet har foreslått nye avskrivingsregler for vindkraft, slik at rammebetingelsene for norsk vindkraft harmoniseres bedre med svenske regler. Dette er nødvendig for å sikre god nok lønnsomhet i framtidige vindkraftanlegg, men det gjenstår å se om endringene er tilstrekkelige til å utløse de betydelige investeringene som en realisering av konsesjonene vil kreve.

Som følge av myndighetenes pålegg, skal NTE Nett i likhet med alle andre nettselskaper, installere nye målere hos kundene (AMS).

Nettselskapet inngår i samarbeidet Soria, der 29 nettselskap fra Hordaland i sør til Finnmark i nord går sammen om både kjøp og montasje av målere. I tillegg har de samme nettselskapene etablert Validér AS, et felles selskap for innsamling av målerdata. De 29 nettselskapene har rundt 740 000 nettkunder. AMS-arbeidet skal være avsluttet innen 1. januar 2019 og skal legge grunnlaget for framtidige, smarte strømnett. For nettselskapene kan smarte nett bidra til mer effektiv nettdrift gjennom bedre styring og overvåking, mens det for kundene kan åpnes muligheter for tjenester innen energistyring.

NTE Marked er med sine omlag 34 000 bredbåndskunder, en av landets største leverandører av fiberbasert bredbånd. Utbyggingen fortsetter, først og fremst gjennom fortettingssalg i allerede utbygde områder. I områder som i utgangspunktet ikke har tilstrekkelig kundegrunnlag for kommersiell utbygging av fiber, har NTE bygdefiberkonsept vist seg som en effektiv modell. I en rekke områder i fylket bygges det ut fiber gjennom et samarbeid mellom offentlig forvaltning, næringsliv, husstander og NTE. Byggingen av en ny stamfiber fra Narvik til Trondheim, på langs gjennom Nord-Trøndelag, har åpnet for at nye områder kan få tilgang til moderne, høyhastighets fibernett.


 

Steinkjer, 28. april 2015

 

 

 

 

Denne hjemmesiden bruker informasjonskapsler (cookies)

Hvis nettleseren din er satt til å godta informasjonskapsler, vil vi anse dette som at du godtar vår bruk av informasjonskapsler. Les mer

Enig

Generelt om informasjonskapsler

Denne nettsiden bruker cookies (informasjonskapsler). En cookie er en liten datafil som lagres i nettleserens internminne. Den hjelper til med at nettsiden kjenner igjen nettleseren fra gang til gang. Både nettstedet og samarbeidspartnere slik som Altibox og Google kan benytte cookies. Formålet med cookies er blant annet å:

  • registrere og beregne trafikk og bruksmønstre på nettstedet
  • forbedre brukeropplevelsen på nettstedet
  • tilpasse innhold og funksjonalitet på nettstedet
  • utvikle og forbedre nettstedet

En cookie inneholder ingen personlig informasjon, og kan ikke benyttes til å identifisere brukeren. Du kan lese mer om cookies hos Wikipedia.

Det er Lov Om Elektronisk Kommunikasjon (Ekomloven), hvor krav om samtykke fra brukeren nevnes. Nytt i denne loven er § 2-7b som trådte i kraft den 1. juli 2013 : Bruk av informasjonskapsler/cookies.
Denne lyder som følger:

Lagring av opplysninger i brukers kommunikasjonsutstyr, eller å skaffe seg adgang til slike, er ikke tillatt uten at brukeren er informert om hvilke opplysninger som behandles, formålet med behandlingen, hvem som behandler opplysningene, og har samtykket til dette. Første punktum er ikke til hinder for teknisk lagring av eller adgang til opplysninger:

  1. utelukkende for det formål å overføre kommunikasjon i et elektronisk kommunikasjonsnett
  2. som er nødvendig for å levere en informasjonssamfunnstjeneste etter brukerens uttrykkelige forespørsel.

Ved å gå inn på nettstedet www.nte.no samtykker du til at det lagres cookies i din nettleser. Dersom du ikke ønsker at det lagres cookies, kan du enkelt endre innstillingene i nettleseren din.

Hva innebærer de nye bestemmelsene?

I praksis handler det først og fremst om at nettstedene må informere brukerne om bruken av cookies. Informasjonen skal være lett synlig med en gang brukeren kommer inn på nettstedet, enten i form av en lenke i toppteksten, en tekstboks på forsiden eller som en slags sprettopp-dialogboks.

Ifølge Post- og teletilsynet skal informasjonen inneholde opplysninger om hvilke informasjonskapsler som brukes, hvilke opplysninger som behandles, formål og hvem som behandler opplysningene. Dette inkluderer også tredjeparts informasjonskapsler som brukes av for eksempel annonsetjenester, «widgets» fra sosiale nettverkstjenester og eksterne tjenester for trafikkanalyse, slik som Google Analytics.

Så lenge informasjonskravet oppfylles av nettstedet, kreves det ikke noen spesiell funksjonalitet for å gi brukeren mulighet til å samtykke til bruken av cookies. Ifølge Post- og teletilsynet er det rett og slett cookie-innstillingene i nettleseren som er det avgjørende. Brukere som ikke godtar bruken av cookies, må selv endre disse, dersom nettleserens innstillinger er forhåndsinnstilt for aksept.

Bortsett fra bedre mulighet til å få informasjon om nettstedenes bruk av cookies, skal ikke den nye bestemmelsen føre til noen endret opplevelse ved besøk på nettsteder.

Cookies/Informasjonskapsler som brukes på nte.no

LENKE COOKIENAVN INFORMASJON
index.php/no/ (gjelder samtlige sider)
.nte.no __utma Google Analytics
.nte.no __utmb Google Analytics
.nte.no __utmc Google Analytics
.nte.no __utmz Google Analytics
.linkedin.com lidc LinkedIn
www.linkedin.com L1e LinkedIn
.linkedin.com bcookie LinkedIn
www.linkedin.com bscookie LinkedIn
kundeweb.nte.no ASP.NET_SessionId Session
.mail.altibox.no altisogobalance - -
.mail.altibox.no SOGoLogo - -
respons.direktinfo.no ASP.NET_SessionId Session
pay.ebillett.no _chartbeat_uuniq - -
.ebillett.no __insp_dct - -
.ebillett.no __insp_wid - -
.ebillett.no __insp_slim - -
.ebillett.no __insp_nv - -
.ebillett.no __insp_ref - -
pay.ebillett.no _chartbeat4 - -
 
index.php/no/strompunkt/stromavtaler/innkjopspris/
.youtube.com VISITOR_INFO1_LIVE YouTube
.youtube.com YSC YouTube
.youtube.com PREF YouTube

Innlogging