Ett steg om gangen

Når dette skrives, er det krig i Europa. Russlands invasjon av Ukraina har sendt sjokkbølger gjennom verden. At krigen vil påvirke utviklingen av vårt kontinent i årene som kommer, er hevet over enhver tvil. Krigshandlingene har allerede vist oss hvor avhengig de europeiske landene er av fossil energi fra Russland. Det å være selvforsynt med energi, og på sikt også selvforsynt med fornybar energi, er nå ikke bare viktig i et utviklings- og bærekraftperspektiv, men også av sikkerhetspolitiske hensyn.

Ett steg om gangen

Christian Stav, konsernsjef i  NTE
De høye strømprisene bidrar til å vanskeliggjøre overgangen til det grønne skiftet. Det kan vi ikke akseptere.

Knappheten på fornybar energi påvirker kraftmarkedet, og nå frykter mange at krigen gjør at vinterens høye strømpriser i Sør-Norge bare vil fortsette. Mens Trøndelag og Nord-Norge i stor grad har vært forskånet fra den enorme prisøkningen på strøm, har resten av landet sett strømpriser som har skaket opp alle og enhver. Prisnivået er ikke bærekraftig, verken for kundene eller for fornybarbransjen. Tilliten til markedet, strømselskaper og politikere stuper. De høye strømprisene bidrar til å vanskeliggjøre overgangen til det grønne skiftet. Det kan vi ikke akseptere.

Forutsigbarhet i en urolig tid 

Nordmenn ligger i verdenstoppen i strømforbruk. Vi har et godt utbygd strømnett som gjennom årene har gitt oss rikelig tilgang til billig, fornybar strøm. Den nye situasjonen, med utsikter til knapphet på fornybar energi, må reflekteres i strømavtalene som tilbys. Frem til nå har det vært mest vanlig for både privatpersoner og bedrifter å ha en strømavtale som følger markedsprisen. Nå må det derimot bli mer attraktivt for kundene å velge langsiktige fastprisavtaler hvor strømprisen per kilowattime forblir uendret i en gitt periode. Denne typen avtaler skjermer kundene for prissvingninger og usikkerhet. Samtidig må det legges bedre til rette for leverandørene å selge gode fastprisavtaler.

Vi må bruke strømmen smartere  

Uten tiltakene som allerede har blitt gjennomført i bygninger, transport og industri, ville energibruken i Norge vært betydelig høyere. Likevel estimerer NVE at potensialet for å redusere kraftforbruket gjennom energieffektivisering i bygg ligger på mellom 10 og 13 terrawattimer årlig; noe som tilsvarer om lag 10 prosent av Norges strømforbruk. NTE vil sette privatpersoner og bedrifter i stand til å ta i bruk løsninger som hjelper dem å få bedre kontroll på sitt eget strømforbruk. I tillegg til digitale verktøy, som sanntidsmåleren Fjutt og appen vår, har vi dyktige fagfolk som går på jobb hver dag for å levere løsninger som gjør at folk kan ta del i det grønne skiftet. Vi samarbeider med havbruksnæringen om å elektrifisere oppdrettsanleggene. Vi rådgir landbruket og store næringsaktører om hvordan de kan bruke de store takflatene til å produsere sin egen energi ved hjelp av solceller, eller hvordan de kan gjøre byggene mer energieffektive.

Dam ved Nedre Fiskumfoss

Fornybarsamfunnet krever økt utbygging   

Stadig flere områder av samfunnet elektrifiseres. Skal vi nå målet om å halvere klimagassutslippene innen 2030, må vi også erstatte fossil energi som kull, gass og olje med fornybar vann-, vind- og solenergi.

Selv om NTE ruster opp kraftstasjonene våre og nå rehabiliterer den 5. i rekken; fornybarkatedralen Nye Nedre Fiskumfoss, vet vi at det må sterkere lut til enn oppgradering av kraftstasjoner. Det er en betydelig utfordring at alle vil ha mer fornybar energi, mens få vil ha de konsekvensene utbyggingen ofte fører med seg i lokalsamfunnet. Det må derfor bli mer attraktivt å være vertskommune for fornybarprosjekter!

Dessverre øker ikke produksjonen av fornybar kraft her i landet i takt med etterspørselen. Om bare få år kan vi ha underskudd på fornybar energi. Det vil gjøre oss avhengige av å importere strøm. Trøndelag har historisk sett vært et underskuddsområde med større kraft- forbruk enn -produksjon. Selv om utbyggingen av vindkraft de siste årene har bidratt til en bedre balanse mellom produksjon og forbruk, vil det økte forbruket som følger av elektrifiseringen og den nye industriaktiviteten bidra til at Trøndelag igjen blir et underskuddsområde dersom det ikke tas grep. Vi kan ikke, med de utrolig gode forutsetningene vi har her i landet, stelle oss slik at vi blir avhengig av å importere fornybar energi fra nabolandene. Det haster derfor med å få på plass en ny og kraftfull energipolitikk med et tydelig nærings- og klimaperspektiv. Det betyr at vi også må tåle de diskusjonene dette medfører, som vurdering av utvalgte vernede vassdrag, vindmøller på land og havvind.

Vårt Framtidsløfte    

Vårt Framtidsløfte er å gjøre Trøndelag klimanøytralt og digitalt. Det krever også at vi tar tak og endrer oss selv. Vi skal nemlig ikke bare drive utviklingsarbeid og vokse videre for å innfri Framtidsløftet. Vi skal også drive kontinuerlig forbedring av oss selv så vi sikrer en god kultur og en effektiv drift.

Det er ingen motsetning mellom å drive bærekraftig og å skape verdier for eierkommunene og vokse videre. Hos oss skal bærekraft være et konkurransefortrinn og dermed legge grunnlaget for videre vekst. Vi fokuserer særlig på at vi er og fortsatt skal være en ansvarlig samfunnsaktør, på posisjonen vår som leverandør av bærekraftige løsninger og på at vi er en attraktiv arbeidsplass for alle. Bærekraftsmålene våre forplikter hele organisasjonen. For å nå de ambisiøse målene, må vi våge å tenke nytt rundt alt fra mangfold i organisasjonen til innkjøp og sponsing. Slik kan vi også endre Trøndelag - ett steg om gangen.