NTEs etiske retningslinjer for leverandører

NTE har ansvaret for de samfunnsmessige konsekvensene som følger av konsernets virksomhet, både med hensyn til miljøpåvirkning, arbeidsforhold og øvrige sosiale forhold. Ansvaret går gjennom hele verdikjeden i vår virksomhet og inkluderer også våre leverandører. Ved alle anskaffelser, pålegger NTEs interne retningslinjer leverandøren, leverandørens ansatte og andre som representerer leverandøren å respektere internasjonale forpliktelser som menneskerettigheter og internasjonale standarder i arbeidslivet. Våre etiske retningslinjer for leverandører klargjør ytterligere vårt ståsted overfor våre leverandører, ansatte og andre interessenter. Retningslinjene stiller strenge krav til leverandører, underleverandører og produsenter og omfatter arbeidsrettigheter og miljøhensyn, og andre etiske dimensjoner i samsvar med internasjonale konvensjoner fastsatt av ILO og FN. I dokumentet beskrives minimumsstandarder som forventes av alle NTEs leverandører, underleverandører og produsenter. Leverandører skal påse at også underleverandører og underentreprenører følger disse minimumsstandardene. Hver enkelt leverandør har videre ansvaret for at de etterlever lover og forskrifter i de land som berøres av leveransene til NTE og i andre land de driver forretningsvirksomhet. Innholdet i retningslinjene er ikke diskuterbare og skal etterfølges av våre leverandører, underleverandører og produsenter i hele verdikjeden. NTE avslutter ikke samarbeid som følge av brudd på disse retningslinjene før en plan for forbedring av forhold er framlagt og diskutert. NTE, eller en utsendt tredjepart fra NTE, kan utføre kontroller hos leverandøren for å vurdere i hvor stor grad leverandøren/produsenten oppfyller de etiske kravene, eller hvor langt leverandøren har kommet med å oppfylle kravene. NTEs retningslinjer for leverandører inngår som en del av NTEs arbeid for å fremme etisk handel, og kan videreformidles til underleverandører som et separat dokument. Alle NTEs medarbeidere som har kontakter med leverandører, skal påse at disse kjenner til og forstår de gjeldende retningslinjene. Forhold på arbeidsplassen ##