Næringservice for bedriftskunder

Er du eier og/eller ansvarlig for et bygg med et elektrisk anlegg, har du også ansvar for at det elektriske anlegget tilfredsstiller ulike lover og forskrifter. Gjennom tjenesten Næringsservice tilbyr vi en plan for systematisk vedlikehold av det elektriske anlegget, som sørger for at du ivaretar alle lover og forskrifter.

Elektriker jobber i et sikringsskap

Våre tjenester

Vi hjelper deg å innfri regelverkene som gjelder for anlegget ditt og gir råd om hvilke kontroller som bør utføres. Med denne tjenesten skal du være trygg på at du har et driftssikkert elanlegg, som innfrir lovkravene. Kontrollene inkluderer dokumentasjon og rapporter, samt innmelding til relevante instanser. Eventuelle utbedringer vil bli utført med energieffektive og kvalitetsriktige løsninger. Vi tilbyr også en rammeavtale med rabatterte priser på timer og materiell.

En elkontroll tar en statuskontroll på det elektriske anlegget. Målsetningen er å sjekke om den elektriske installasjonen og det elektriske utstyret er sikkert å bruke, samt vurdere om det er risiko for brann.

ekIMG_8719

Kontrollen vil kunne avdekke feil og mangler, og er et godt brannforebyggende tiltak. En elkontroll bidrar til å avsløre eventuell feil og mangler som utgjør fare for personer, husdyr eller skader på gjenstander.

Elkontroll er en forsikringsgodkjent kontroll som krever sertifisering i henhold til norm NEK 405-3 Næringskontroll. I kombinasjon med termografering kan dette føre til en betydelig rabatt på forsikringen. Rabatten gjelder så lenge kunden følger opp med elkontroller og termofotogaferingskontroller etter riktige intervaller og lukker avvik.

Resultatet av kontrollen dokumenteres til kunde i eget dokument. Eier er ansvarlig for utbedring av avdekte feil og mangler som er angitt i tilbakemeldingen.

Hvorfor skal jeg gjennomføre elkontroll?

- Du ønsker å oppfylle lovkrav med kvalifisert personell.
- Du ønsker å redusere risiko og sørge for nødvendig sikkerhet i bygningen(e) du er ansvarlig for.
- Du ønsker rabatt på forsikringen.
- Du ønsker periodisk ettersyn/kontroll av det elektriske anlegget dokumentert i IK-systemet.
 

En vesentlig del av bygningsbrannene i Norge oppstår i det elektriske anlegget, og skyldes feil og mangler i det elektriske anlegg eller feil bruk av elektrisk utstyr. Dersom feil kan oppdages og utbedres uten av skader har skjedd, kan menneskeliv, dyreliv og betydelige verdier spares.

Det er lovpålagt at virksomheten skal ha et IK-system som ivaretar det elektriske anlegget slik at det er i forskriftsmessig stand. En elkontroll vil hjelpe deg i internkontrollarbeidet.

Formålet med elkontroll kan også være driftssikkerhet, tilstandskontroll i forbindelse med eierskifte, tredjepartskontroll av nye elektriske installasjoner, samt leveransekontroll på vegne av byggherrer eller forsikringsselskap.

IDV står for investering, drift og vedlikehold. Det er en kontroll av det elektriske anlegget for å sikre at det er i forskriftsmessig stand. Kontrollen vil kunne avdekke feil og mangler, og er et godt brannforebyggende tiltak. En IDV-kontroll brukes ofte som en kontroll for å støtte opp under selskapets internkontrollsystem.

IMG_8629

I en IDV-avtale forplikter vi oss til å gjennomgå internkontrollen av det elektriske anlegget, for å sikre at den fungerer som forutsatt, og kartlegge eventuelle farer og problemer. Det kreves ikke spesielle sertifiseringer for elektriker å gjennomføre en IDV-kontroll, så lenge du ikke har kontrollen som forsikringsformål.

En IDV-kontroll bidrar til å avsløre eventuelle feil og mangler, som utgjør fare for personer, husdyr eller gjenstander.

Resultatet av kontrollen dokumenteres i eget dokument. Som eier er du ansvarlig for utbedring av avdekte feil og mangler, som er angitt i tilbakemeldingen.

Hvorfor skal jeg gjennomføre en IDV-kontroll?

- Du ønsker å oppfylle lovkrav, men har ikke kvalifisert personell.
- Du ønsker å redusere risiko og sørge for nødvendig sikkerhet i bygningen(e) du er ansvarlig for.
- Du ønsker periodisk ettersyn/kontroll av elektrisk anlegg i IK-systemet.
 

En vesentlig del av bygningsbrannene i Norge oppstår i det elektriske anlegget, og skyldes feil eller mangler i det elektriske anlegget eller feil bruk av elektrisk utstyr. Dersom feil kan oppdages og utbedres uten av skaden har skjedd, kan menneskeliv, dyreliv og betydelige verdier spares.

Det er lovpålagt at virksomheten skal ha et IK-system som ivaretar det elektriske anlegget, slik at det er i forskriftsmessig stand. En IDV-kontroll vil hjelpe deg i internkontrollarbeidet. Kontrollør vil ut fra ditt anlegg foreslå hva som bør gjennomgås, men du kan selv være med å påvirke dette ved bestilling.

En kontroll av brannvarslingsanlegget sørger for at anlegget kontrolleres og vedlikeholdes slik at det fungerer som forutsatt. Kontrollen avklarer blant annet om sikkerhetsinnretningene fungerer hver for seg, og sammen med andre.

kbaIMG_8764

Kontrollens omfang og hyppighet skal være tilpasset sikkerhetsinnretningene og byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko. Kontrollen utføres i samsvar med FG 750 punkt 1.4 Omfang, regler for brannalarmanlegg, uavhengig kontroll av automatiske brannalarmanlegg. Norsk Standard NS 3960 punkt 7.3.1 viser til at kontroll av brannalarmanlegget skal utføres minst en gang pr år.

Resultatet av kontrollen dokumenteres i eget dokument. Eier er ansvarlig for utbedring av avdekte feil og mangler som er angitt i tilbakemeldingen.

Hvorfor skal jeg kontrollere brannvarslingsanlegget?

- Du ønsker å oppfylle lovkrav med bruk av kvalifisert personell.
- Du er opptatt av konsekvensene av en brann.
- Du ønsker å redusere risiko og sørge for nødvendig sikkerhet i bygningen(e) du er ansvarlig for.
- Du ønsker rabatt på forsikringen.
- Du ønsker periodisk ettersyn/kontroll av brannalarm dokumentert i IK-systemet.

Formålet med nød-rømningsbelysning er å sikre at belysning forefinnes øyeblikkelig, automatisk, i et egnet tidsrom og i et spesifisert område om den normale strømforsyningen til den normale belysningen svikter.

nlIMG_8828

Kontroll av nød-/ledelys innebærer en kvalifisert kontroll som ivaretar funksjonaliteten i nød-/ledelysene.

Resultatet av kontrollen dokumenteres til kunde i eget dokument. Eier er ansvarlig for utbedring av avdekte feil og mangler som er avgitt i tilbakemeldingen.

Hvorfor skal jeg gjennomføre kontroll av nødlysanlegget?

- Du ønsker å oppfylle lovkrav med kvalifisert personell.
- Du ønsker å sikre funksjonalitet i anlegget i en kritisk situasjon, og begrense konsekvensene av en eventuell brann.
- Du ønsker å redusere risiko og sørge for nødvendig sikkerhet i bygningen(e) du er ansvarlig for.
- Du ønsker periodisk ettersyn/kontroll av nødlys dokumentert i IK-systemet.

NTE Elektro har fokus på nærhet til kunden. Vi har tro på at det er vesentlig for deg at din elektriker kjenner ditt anlegg, at du har mulighet til å ta direkte kontakt, og bli prioritert ved hasteoppdrag med din egen service-elektriker. Gjennom vår Næringsservice får du også tilbud om en rammeavtale med rabatterte priser på timer og materiell.

Termofotografering oppdager, lokaliserer og avdekker temperaturforskjeller og varmegang i elektriske anlegg. Gjennomføring av elektrotermografi er et viktig bidrag for å forebygge uønsket varmeutvikling i elektriske installasjoner, noe som i verste fall kan lede til brann.

thermIMG_8662

Termografering er måling av forskjeller i strålevarme fra et objekt, og utføres med et termokamera som er sensitivt for infrarød stråling. Bildene viser temperaturforskjeller mellom ulike komponenter, og dermed kan man oppdage, lokalisere og avdekke temperaturforskjeller og varmegang i det elektriske anlegget.

Termisk lys som ikke er synlig for oss fordi bølgelengden er for lang til å bli oppdaget av det menneskelige øyet. Det er den delen av det elektromagnetiske spekteret som vi oppfatter som varme. Termokamera gir oss derfor muligheten til å se hva våre øyne ikke kan ved å produsere bilder av «varme»-stråling.

Norm NEK 405-1 spesifiserer krav til kvalifikasjoner, sertifisering og opprettholdelse av kompetanse for lavspenning elektrotermografører.

Resultatet av termograferingen dokumenteres til kunde i eget dokument. Eier er ansvarlig for utbedring av avdekte feil og mangler som er angitt i tilbakemeldingen.

Hvorfor skal jeg termografere?

- Du ønsker å komplementere internkontrollsystemet i ditt selskap/bygg.
- Du ønsker å øke driftssikkerheten og spare penger på vedlikehold og uforutsette kostnader.
- Du ønsker å redusere risiko og sørge for nødvendig sikkerhet i bygningen(e) du er ansvarlig for.
- Brannforebyggende tiltak – avdekker unormalt høye temperaturer.
Du ønsker rabatt på forsikringen.