Vilkår for anskaffelser - Lovmessige krav

NTE er et stort konsern, og deler av konsernet er underlagt spesielle lover og forskrifter som regulerer vår fremgangsmåte i ulike anskaffelser. Relevant lovanvendelse skal fremgå tydelig i alle konkurransegrunnlag.

Last ned NTEs alminnelige innkjøpsvilkår.

Alle selskaper skal forholde seg til konsernpolicy og god forretningsskikk.