Ytre Vikna vindkraftverk

Bakgrunn (1998->) 

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF (NTE) undersøkte muligheten for vindkraft på Ytre Vikna første gang i november 1998. Det ble igangsatt vindmålinger i det tenkte området fra mars 1999 til våren 2000. Resultatene fra vindmålingene viste meget høy middelvind, og bekreftet derfor de tidligere antagelse om at vindkraft på Ytre Vikna kunne være interessant (senere er det gjennomført flere vindmålinger over mange år). Det interne arbeidet i NTE konkluderte med at en skulle melde om planlegging av Ytre Vikna vindkraftverk, slik at en fikk vurdert vindkraftpotensialet og konsekvensene av et vindkraftverk med tilhørende infrastruktur, slik som veger, kaianlegg og nettilknytning.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er i henhold til Energiloven saksbehandler av vindkraftsaker av en viss størrelse. Tekst angitt i kursiv i de påfølgende avsnittene er avskrift av informasjon som finnes på NVE sine hjemmeside «Konsesjonsbehandling av vindkraftutbygging».

Konsesjonsbehandling i 6 trinn 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er i henhold til Energiloven saksbehandler av vindkraftsaker av en viss størrelse. Vindkraftverk for produksjon av elektrisitet er omfattet av energiloven og er normalt konsesjonspliktige. Anlegg som består av inntil 5 vindturbiner med en samlet installert effekt under 1 MW er fritatt fra konsesjonsplikten. Ytre Vikna vindkraftverk fattes derfor av konsesjonslovgivningen.
 


Trinn 1 – Melding (2000) 

Alle vindkraftsaker der installert effekt vil overstige 10 MW skal meldes etter forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven.

Ytre Vikna vindkraftverk med nettilknytning til Kolsvik ble meldt planlagt i januar 2000 NTEs dok.nr. 200000001-69 og fikk for første gang offentlig oppmerksomhet via offentlige møter arrangert av NVE samme år.
 

Trinn 2 - Konsekvensutredning (KU) (2000-2001)

Etter høring av meldingen fastsetter NVE et konsekvensutredningsprogram (KU-program). KU-programmet beskriver hvilke temaer som tiltakshaver skal utrede nærmere.

Planene for Ytre Vikna vindkraftverk med nettilknytning til Kolsvik ble konsekvensutredet for mange tema første gang i perioden 2000-2001. De ulike fagtemaene med tilhørende dokumentasjon/rapporter listes opp og er lenket til nedenfor:

I tillegg ble det gjennomført såkalte påvisningsundersøkelser i henhold til Kulturminnelovens §11 for å avdekke eventuelle fornminner i september 2000.

Rapporten fra påvisningsundersøkelsen finner du her.

Trinn 3 – Søknad (2002-2004)

Dersom tiltakshaver velger å gå videre med prosjektet, skal søknad og gjennomførte konsekvensutredninger sendes til NVE for behandling.

Konsesjonssøknad for Ytre Vikna vindkraftverk med nettilknytning til Kolsvik ble sendt inn til NVE 20. desember 2002. Søknaden inneholdt også konsekvensutredningen inkludert alle fagrapporter og forslag til avbøtende tiltak. Det ble det søkt om å bygge og drifte et vindkraftverk med inntil 99 vindturbiner og en samlet total ytelse på inntil 249 MW samt en nettilknytning mellom Hunnestad/Dale via Rørvik og Årsandøy frem til Kolsvik.


Trinn 4 – Vedtak (2004) 

På bakgrunn av søknad, konsekvensutredninger, innkomne merknader og NVEs fagkunnskap om vindkraft vurderer NVE saken helhetlig, og fatter vedtak.

NVE ga opprinnelig konsesjon for Ytre Vikna vindkraftverk med nettilknytning til Kolsvik den 18.10.2004.

Bakgrunn for vedtak» finnes her.


Trinn 5 – Klagebehandling (2004-2006)

Vedtaket kan påklages av alle med rettslig klageinteresse. Dersom NVE velger å opprettholde vedtaket etter vurdering av klagene, oversendes saken til Olje- og energidepartementet for endelig behandling.

NVE opprettholdt sitt vedtak etter en vurdering av innkomne klager og oversendte saken til Olje- og Energidirektoratet (OED) som stadfestet konsesjonen den 12.06.2006.

OEDs klageavgjørelse finnes her.

NTE ble med dette gitt rett til å bygge og drifte Ytre Vikna vindkraftverk med nettilknytning til Kolsvik.


Trinn 6 - Oppfølging av konsesjon 

Før tiltakshaver kan starte byggingen må NVE ved Miljøtilsynet godkjenne miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) og detaljplan for prosjektet.

Konsesjonen er delt i to trinn, (Ytre Vikna 1 og Ytre Vikna 2). Første trinn sto ferdig utbygd i 2012.

Ytre Vikna 1 vindkraftverk

Før tiltakshaver/konsesjonær startet anleggsarbeidene ble det utarbeidet en Miljø- Transport- og Anleggsplan (MTA-plan) / detaljplan. I forkant av dette ble kunnskapsgrunnlaget oppdatert gjennom utredning av flere tema i henhold til krav fastsatt av NVE ved Miljøtilsynet. 

Ytre Vikna 2 vindkraftverk

Vi er nå i gang med utredning av mulig utbygging av Ytre Vikna 2. Dette gjør vi fordi Norge har behov for mer fornybar energi for å kunne klare FNs bærekraftsmål.

NTE oppdaterer nå kunnskapsgrunnlaget innenfor ulike tema for å sikre et godt beslutningsgrunnlag.

Det planlegges nå ulike involverings- og informasjonsprosesser med berørte interessenter som grunneiere, reindriftsnæring, eiendomsbesittere, næringsliv, kommunen m.fl..
 


Har du spørsmål angående Ytre Vikna 2 kan du nå oss på e-post: postmottak@nte.no