NTEs etiske retningslinjer for leverandĂžrer

NTE har ansvaret for de samfunnsmessige konsekvensene som fÞlger av konsernets virksomhet, bÄde med hensyn til miljÞpÄvirkning, arbeidsforhold og Þvrige sosiale forhold. Ansvaret gÄr gjennom hele verdikjeden i vÄr virksomhet og inkluderer ogsÄ vÄre leverandÞrer. Ved alle anskaffelser, pÄlegger NTEs interne retningslinjer leverandÞren, leverandÞrens ansatte og andre som representerer leverandÞren Ä respektere internasjonale forpliktelser som menneskerettigheter og internasjonale standarder i arbeidslivet. VÄre etiske retningslinjer for leverandÞrer klargjÞr ytterligere vÄrt stÄsted overfor vÄre leverandÞrer, ansatte og andre interessenter. Retningslinjene stiller strenge krav til leverandÞrer, underleverandÞrer og produsenter og omfatter arbeidsrettigheter og miljÞhensyn, og andre etiske dimensjoner i samsvar med internasjonale konvensjoner fastsatt av ILO og FN. I dokumentet beskrives minimumsstandarder som forventes av alle NTEs leverandÞrer, underleverandÞrer og produsenter. LeverandÞrer skal pÄse at ogsÄ underleverandÞrer og underentreprenÞrer fÞlger disse minimumsstandardene. Hver enkelt leverandÞr har videre ansvaret for at de etterlever lover og forskrifter i de land som berÞres av leveransene til NTE og i andre land de driver forretningsvirksomhet. Innholdet i retningslinjene er ikke diskuterbare og skal etterfÞlges av vÄre leverandÞrer, underleverandÞrer og produsenter i hele verdikjeden. NTE avslutter ikke samarbeid som fÞlge av brudd pÄ disse retningslinjene fÞr en plan for forbedring av forhold er framlagt og diskutert. NTE, eller en utsendt tredjepart fra NTE, kan utfÞre kontroller hos leverandÞren for Ä vurdere i hvor stor grad leverandÞren/produsenten oppfyller de etiske kravene, eller hvor langt leverandÞren har kommet med Ä oppfylle kravene. NTEs retningslinjer for leverandÞrer inngÄr som en del av NTEs arbeid for Ä fremme etisk handel, og kan videreformidles til underleverandÞrer som et separat dokument. Alle NTEs medarbeidere som har kontakter med leverandÞrer, skal pÄse at disse kjenner til og forstÄr de gjeldende retningslinjene.

Forhold pÄ arbeidsplassen

 1. Arbeidstid (ILO konvensjon nr. 1 og 14)

  1. Arbeidstiden skal vÊre i trÄd med nasjonale lover eller industriens standard, og kan ikke overstige arbeidstid i samsvar med gjeldende internasjonale konvensjoner. Dette gjelder ukentlig arbeidstid, rett til ukentlig fridag, begrensning av overtid og rett til overtidstillegg.
 2. Helse, miljĂž og sikkerhet (ILO konvensjon nr. 155 og anbefaling nr. 164)

  1. Ansatte i bedrifter som er leverandĂžrer, underleverandĂžrer og/eller produsenter av utstyr og tjenester til NTE, skal ha et sikkert og sunt arbeidsmiljĂž. Det betyr at HMS-tiltak skal iverksettes for Ă„ redusere risikoen for ulykker og helseskader. Ansatte skal gis jevnlig dokumentert opplĂŠring i HMS.
  2. Arbeiderne skal ha tilgang til rene sanitÊrfasiliteter, rent drikkevann og eventuelt ogsÄ helsesikker oppbevaring av mat.
  3. Stiller arbeidsgiver losji til ansattes disposisjon, skal dette vĂŠre rent, sikkert, tilstrekkelig ventilert og med tilgang til rene sanitĂŠrfasiliteter og rent drikkevann.
  4. Fysisk mishandling, straff eller trussel om fysisk mishandling skal vĂŠre forbudt. Det samme gjelder seksuelt eller annet misbruk, og forskjellige former for ydmykelser.
 3. Fagorganisering og kollektive forhandlinger (ILO konvensjon nr. 87, 98 og 135 og 154)

  1. Arbeiderne skal uten unntak ha rett til Ă„ slutte seg til eller etablere fagforeninger etter eget valg, og til Ă„ forhandle kollektivt.
  2. Arbeidsgiveren skal ikke diskriminere fagforeningsrepresentanter, eller hindre dem i Ă„ utfĂžre sitt fagforeningsarbeid.
  3. Dersom disse rettigheter er begrenset ved lov, skal arbeidsgiveren legge til rette for, og ikke i noe tilfelle hindre, parallelle mekanismer for fri og uavhengig organisering og forhandling.
 4. Barnearbeid (FNs konvensjon om barnets rettigheter, ILO konvensjoner nr. 138, 182 og 79, ILO anbefaling nr. 146)

  1. Barn under 18 Ă„r skal ikke utfĂžre arbeid som setter helse eller sikkerhet i fare, inkludert nattarbeid.
  2. Barn under 15 Ă„r (14 eller 16 Ă„r i visse land) skal ikke utfĂžre arbeid som kan vĂŠre til skade for deres utdanning.
  3. 5NTE aksepterer ikke nyrekruttering av barnearbeidere. Dersom det hos leverandÞr/underleverandÞr/produsent foregÄr barnearbeid i strid med disse konvensjonene, skal det avvikles snarest. Det skal samtidig legges til rette for at barna gis mulighet til livsopphold og utdanning inntil barnet ikke lenger er i skolepliktig alder.
 5. 6. RegulĂŠre ansettelser

  1. Forpliktelser overfor arbeiderne, i trÄd med internasjonale konvensjoner og/eller nasjonale lover og regler om regulÊre ansettelser skal ikke omgÄs gjennom bruk av korttidsengasjementer (som bruk av kontraktsarbeidere, lÞsarbeidere og dagarbeidere), underkontraktÞrer eller andre arbeidsrelasjoner.
  2. Alle arbeidere har krav pÄ arbeidskontrakt pÄ et sprÄk de forstÄr.6.3 LÊrlingeprogram skal vÊre klart definert med hensyn til varighet og innhold.
  3. Det skal ikke foregÄ noen form for tvangsarbeid og ansatte skal vÊre fri til Ä avslutte arbeidsforholdet med rimelig oppsigelsestid.
  4. Arbeidstakere mÄ ikke levere depositum eller identitetspapirer til arbeidsgiver og skal ha full anledning til Ä avslutte arbeidsforholdet med rimelig oppsigelsestid.
 6. 7. Diskriminering (ILO konvensjoner nr. 100 og 111og FNs Kvinnediskrimineringskonvensjon)

  1. Ingen skal diskrimineres pÄ grunn av etnisk tilhÞrighet, religion, alder, ufÞrhet, kjÞnn, ekteskapsstatus, seksuell orientering, fagforeningsmedlemskap eller politisk tilhÞrighet.
  2. Ansatte skal vernes mot seksuelt pĂ„trengende, truende, fornĂŠrmende atferd og mot diskriminering eller oppsigelse pĂ„ usaklig grunnlag.‹
 7. Forhold utenom arbeidsplassen: MiljÞ

  1. NTE skal som fornybarkonsern sÞrge for at bÊrekraft preger hele konsernets virksomhet. Det betyr at vi skal vÊre en pÄdriver for grÞnn vekst og at vi skal ivareta klima og miljÞ i vÄre beslutninger og prosjekter.
  2. Dette stiller krav til at ogsÄ leverandÞrer tar miljÞhensyn i hele produksjons- og distribusjonskjeden, ut fra bÄde lokale, regionale og globale miljÞaspekter, f. eks. tap av biologisk mangfold, langsiktige skader pÄ Þkosystemer, forurensing som kan pÄvirke klimaet eller skader forÄrsaket av bruk av kjemikalier. LeverandÞrer skal sÞrge for akseptabel avfallshÄndtering og utfasing av bruk av ikke fornybare ressurser. Det skal ikke drives rovdrift pÄ lokalmiljÞet pÄ produksjonsstedet, og det skal tas hensyn slik at det ikke blir skadet av forurensning.
  3. Nasjonal og internasjonal miljþlovgivning og –reguleringer skal overholdes
  4. Relevante utslippstillatelser skal vĂŠre innhentet der det er nĂždvendig.
  5. Skadelige kjemikalier og andre stoffer skal forvaltes pÄ en forsvarlig mÄte 
 8. Bestikkelser og korrupsjon

  1. NTE stiller hÞye etiske krav til egne ansatte og andre som opptrer pÄ vegne av selskapet. PÄ samme mÄte skal leverandÞrer skal holde en hÞy etisk standard og god forretningsskikk. Gjeldende lover og andre rettslige bestemmelser og overenskomster skal fÞlges. HÞy etisk standard krever imidlertid mer enn bare Ä fÞlge loven i bokstavelig forstand. LeverandÞrer kan ikke gi eller motta goder som kan anses som uakseptabel belÞnning for Ä oppnÄ, beholde eller styre forretningsvirksomhet. Slike goder kan eksempelvis vÊre kontanter, varer, reiser eller tjenester av andre slag. 
 9. 10. Marginaliserte befolkningsgrupper

  1. Produksjon, og uttaket av rÄvarer til produksjonen, av varer som inngÄr i leveransen til NTE, skal ikke bidra til Ä Þdelegge ressurs- og/eller inntektsgrunnlag for marginaliserte befolkningsgrupper, for eksempel ved Ä beslaglegge store landarealer eller andre naturressurser som disse befolkningsgruppene er avhengige av.