Annerledeshet er en styrke

– Vi har satt oss selv et mål om å bli Midt-Norges mest attraktive arbeidsplass. Skal vi klare det, må vi jobbe enda mer systematisk med mangfold.  

Smilende dame i samtale med en dame vi ser ryggen til

Vibeke Tronstad Selnes; lederen for organisasjonsutvikling og HR i NTE, sitter ytterst på stolen og snakker med hele seg. At hun er opptatt av at alle NTE-ere skal være så trygge at de tør å være seg selv fullt ut på jobb, er det ingen tvil om.   

– Skal vi klare å beholde de som jobber hos oss i dag samtidig som vi rekrutterer inn nye ansatte, må vi utvikle oss hver dag. Og det begynner med lederne våre.  

Mangfoldsmodne ledere 

Det å lede et mangfoldig team kan være krevende - fordi mangfold skaper spenninger. I tillegg til å ha fagkunnskap om mangfold, må lederne blant annet jobbe med sine egne holdninger og evnen til å være fleksibel.  

 – Det krever øvelse, øvelse og mer øvelse, sier Vibeke. – Vi i HR skal tilrettelegge for at lederne får hjelp til å utvikle såkalt mangfoldsmodenhet; evnen til å skape inkludering i mangfoldet blant de ansatte og bruke det til verdiskaping. Derfor har vi brukt mye tid og krefter på å utvikle et eget lederutviklingsprogram som vi kaller Lederløft.  

Gjennom Lederløft, som skal gå gjennom hele 2023, skal 60 av lederne i NTE få opplæring i alt fra mangfold og mangfoldsledelse til psykologisk trygghet, bærekraft, kommunikasjon, arbeidsrett, HMS og tett-på-ledelse.   

– Fokuset er på å bygge trygge og inkluderende ledere som anerkjenner mangfoldet fremfor å kreve at alle ansatte skal «passe inn», sier Vibeke. - Det å være leder nå er noe annet enn for 10 år siden, og dagens ledere skal lede mennesker med en annen type kunnskap og andre perspektiver.  

Hva er mangfold?  

påfugl

For å sette det på spissen; Du kan ikke tro at virksomheten har fått økt mangfold bare fordi du har ansatt en person med multikulturell bakgrunn eller funksjonsnedsettelse.  

– Vi har satt oss helt konkrete mål for mangfold, sier Vibeke. – Samtidig gjør vi mye arbeid hvor vi ikke teller mangfold, men spør de ansatte om de føler at kompetansen deres blir tatt i bruk og satt pris på. Den energien som kommer når folk trives og opplever mestring, er så viktig både for arbeidsmiljøet og rent kommersielt.     Også her er lederskap viktig. NTE har allerede et stort spenn i mangfold av kulturer, lederskap og kompetanse, og det er en styrke som skal taes vare på og videreutvikles.   

Ett av mangfoldsmålene i NTE, er målet om 40 % kvinner i lederstillinger innen 2030.  

– Det tilfører en spennvidde både i mangfoldet og i lederkulturen som er viktig for oss, og derfor jobber vi systematisk med å øke kvinneandelen, sier Vibeke.  

Mangfoldig arbeidsplass 

2022 var et viktig år for å forankre ambisjonene NTE har for økt mangfold og for å bli en enda mer inkluderende og trygg arbeidsplass for alle. Det ble blant annet utviklet en egen mangfoldsstrategi som en del av bærekraftstrategien vår. Strategien ser på hvordan vi kan gjøre både organisasjonen og lederne tryggere når det kommer til mangfold.  

– Det skjer ikke over natta, sier Vibeke.   

Smilende kvinne i snødekt landskap

Det å tilby arbeidspraksis til personer som står utenfor arbeidslivet, er både et samfunnsansvar og et tiltak for å trene ledere og organisasjonen til å ta imot og lære opp personer med en annen type kompetanse. Det utvikler mangfoldsmodenhet.  

– Personer med lik bakgrunn har ofte lik tilnærming til problemstillinger, sier Vibeke. – Det å få inn noen med en annen livserfaring og bakgrunn som gjør at vi tvinges til å tenke annerledes, er sunt for oss. Vi lærer like mye av de som er på praksis hos oss som de gjør av oss.   

Mangfold handler om det som er unikt ved hver og én av oss, og å møte forskjellene med åpenhet og respekt.  

– NTE er tuftet på vannkraft, og i mange år handlet alt om maskin, teknikk og produksjon, sier Vibeke. – I takt med at vi endrer oss som organisasjon, må vi også endre lederstil og fokus. Når vi lar de ansatte ta i bruk alle styrkene sine, får vi en kompetanse som setter oss i stand til vekst og utvikling, og vi får det alle bedre på jobb. Jeg er overbevist om at vi er på rett veg - nå gjelder det bare å gå vegen sammen.  

Hei 👋 Trenger du hjelp? Chat med oss.