NTE vokser videre og leverer et solid 2021-resultat

NTE-konsernet fikk et driftsresultat i 2021 på 602 millioner kroner. Det har vært et år med betydelig kundevekst og samtidig svært varierende kraftpriser. Årsresultatet ble 307 millioner kroner, etter at det gikk 242 millioner kroner i skatt tilbake til fellesskapet. 

Bildecollage med ansatte i NTE

- Jeg er svært fornøyd med at kundeveksten fortsetter. I et år med mye uforutsigbarhet og varierende energimarkeder har vi håndtert utfordringene godt, vokst videre og bidratt til samfunnsutviklingen, sier konsernsjef Christian Stav. God drift i konsernet har også bidratt til et solid resultat.

NTE oppnådde et resultat før skatt på 549 millioner kroner. Årets skattekostnad ble på hele 242 millioner kroner. Skattekostnad er høy i 2021 som følge av høyere kraftpriser. 

NTE er leverandør av samfunnskritisk infrastruktur, og koronapandemien de to siste årene har vist at NTE leveranser av fornybar kraft og fiberbasert bredbånd er viktige. - Det er også vesentlig for oss er å gi tilbake til samfunnet og vårt samarbeid med kultur og idrett i Trøndelag har vært spesielt viktig i det korona-året vi har vært igjennom, sier Stav. 

5 mennesker sitter sammen rundt et bord.

NTE har hatt lavere kraftproduksjon i 2021, blant annet som følge av byggearbeidene ved Nye Nedre Fiskumfoss. Produksjonen i 2021 ble på 3 541 GWh, mot 4 123 GWh samme periode i fjor. Sammenlignet med andre deler av landet har strømprisene i vårt område vært lave. Likevel har prisnivået i 2021 vært relativt høyt sammenlignet med de seneste årene. I 2021 ble gjennomsnittlig oppnådd kraftpris 33,4 øre/KWh, mot 18,2 øre/KWh i 2020, da prisene var rekordlave.  - Telekomvirksomheten fortsetter sin vekst og vi leverer nå fiberbasert bredbånd til om lag 65 000 kunder i Midt-Norge. Vi har også fortsatt vekst i antall strømkunder, og leverer nå strøm til om lag  90 000 privatkunder, bedrifter og offentlige virksomheter, sier Stav. I 2021 har NTE fortsatt sin satsning på Energitjenester. NTE skal gjøre det mulig for trønderske hjem og bedrifter å bli en del av det grønne skiftet ved å tilbyd energieffektiviserende produkter og løsninger. Helhetlige bærekraftige energiløsninger er et solid bidrag for å nå våre klimamål. Elektrovirksomheten har hatt et krevende år, som blant annet skyldes effekter av Korona. Konsernets eierandel i det midtnorske nettkonsernet Tensio har også bidratt med gode resultater for 2021.  

I 2021 har byggingen av ny kraftstasjon i Nedre Fiskumfoss fortsatt. Dette er en investering på over 1 milliard som vil øke NTEs eksisterende produksjon av ren og fornybar vannkraft. Den nye kraftstasjonen som vil stå ferdig i 2023, vil årlig produsere fornybar energi til 50 000 trøndere og være spesielt tilpasset behovene i et nasjonalt laksevassdrag.  I 2021 er det investert 268 millioner kroner i utbygging av fiber til trønderske kunder. NTE kjøpte også fiberselskapet Verdal Kabel-TV AS i 2021. 

NTEs virksomhet skaper verdier som kommer lokalsamfunnet til gode, og for oss er det viktig å gi tilbake til det samfunnet vi er en del av. I 2021 utgjorde NTEs økonomiske ringvirkninger 1,1 milliard kroner i regionale og over 2,3 milliarder kroner på landsbasis.

Arbeidet med bærekraft er ytterligere forsterket i 2021, og NTE har nå etablert egen bærekraftstrategi med klare og ambisiøse mål frem mot 2030. I strategien tydeliggjøres NTEs ambisjoner for bærekraft.

- Vi har prioritert tre hovedområder vi ønsker å jobbe særskilt med videre: NTE som ansvarlig samfunnsaktør, NTE som leverandør av bærekraftige løsninger og NTE som bærekraftig arbeidsplass. For NTE handler bærekraft om hvordan vi driver konsernet vårt hver eneste dag, og hvordan vi setter bærekraft på agendaen for både oss selv, kundene våre og samfunnet rundt oss, sier Christian Stav.

For ytterligere kommentarer kan konsernsjef Christian Stav kontaktes på tlf. 905 18 202.