Rekordskatt på 690 millioner kroner bremser innvesteringer i fornybar energi

- Når fornybarprodusentene i Trøndelag og Nord-Norge skattlegges på samme nivå som de som har hatt ekstrempriser i Sør-Norge så svekker det vår evne til å gjøre nye innvesteringer, sier konsernsjef Christian Stav i NTE. –I en situasjon der det er varslet kraftunderskudd i Trøndelag er dette lite framtidsrettet, fortsetter Stav.

Konsernsjef i NTE, Christian Stav ved Byafossen kraftstasjon

NTE-konsernet presenterer et foreløpig resultat på 359 millioner kroner for 2022, etter å ha betalt hele 690 millioner kroner i skatt til staten. NTE fikk et foreløpig resultat før skatt på 1 049 millioner kroner. Det innebærer en skatteprosent på 66 for hele konsernet og 73 % for energiproduksjonen. Bransjen har i 2022 fått økt grunnrenteskattesats og en ny avgift på kraftproduksjon i form av et høyprisbidrag i 2022. I perioder når kraftprisen har vært høy har NTE betalt 90 % i skatt for energiproduksjonen. Det meste av vårt resultat går da tilbake til fellesskapet. Skatteskjerpelsene medfører redusert investeringskapasitet og mindre lønnsomme investeringer for NTE. - Det er varslet et kraftunderskudd om få år og klimakrisen blir stadig mer alvorlig. NTE er en viktig del av løsningen på denne samfunnsoppgaven. Skatteskjerpelsen har gjort vår jobb enda mer krevende, sier Stav.

Energiproduksjonen i 2022 ble 4 362 GWh, mot 3 541 GWh i fjor. Sammenlignet med i fjor er dette en økning i produksjon på hele 821 GWh. -Det har vært mye nedbør, noe som har gitt høyere produksjon enn planlagt sier Stav. Kraftprisene var i 2022 på nivå med 2021 eller lavere i våre prisområder, mens prisene sør for Dovre har vært historisk høye. Men Trøndelag og Nord-Norge har også opplevd høye priser i enkelte perioder igjennom høsten 2022.

NTE sin kunderettede virksomhet fortsetter kundeveksten også i 2022. – Vi er svært fornøyde med at vi får stadig flere kunder i en periode som mange oppfatter som krevende. -Vi har nå om lag 93 000 strømkunder, noe som er en økning på 5 500 kunder på et år. Vår telekomvirksomhet har også vekst i antall kunder, og vi har nå over 73 000 telekomkunder i Trøndelag, sier Stav. –Vi skal være en trøndersk pådriver for bærekraft og klimaløsninger gjennom å levere grønn energi, smarte energiløsninger og lynraskt fiberbasert bredbånd. Da er det svært gledelig at kundene er godt fornøyd og at stadig flere trøndere velger oss som leverandør, fortsetter Stav. Sammen med satsingen på hydrogen, havvind og elektrifisering innen havbruk, energieffektivisering og lokal energiproduksjon bidrar dette til et mer klimavennlig samfunn.

I 2022 har byggingen av ny kraftstasjon i Nedre Fiskumfoss fortsatt. Den nye kraftstasjonen, som vil stå ferdig i årsskiftet 2023/24, vil årlig produsere fornybar energi til 50 000 trøndere og være spesielt tilpasset behovene i et nasjonalt laksevassdrag. I 2022 er det også bygd fiber til trønderske kunder for 286 millioner kroner. NTE har i løpet av året også kjøpt 60 % av elektroselskapet Elcom AS og avtalt med Salten Kraftsamband AS (SKS) å slå sammen virksomheten i Salten, til det som blir den ledende aktøren for grønn omstilling i Nord-Norge.

Endelig årsrapport for 2022 og forslag til utbytte til eierkommunene vil bli publisert etter styrets behandling 27. april 2023.

For ytterligere kommentarer kan konsernsjef Christian Stav kontaktes på 905 18 202.

Hei 👋 Trenger du hjelp? Chat med oss.