Liv under vann og Liv på land

Mye av den menneskeskapte virksomheten fører til belastninger på miljøet. For NTEs del handler dette først og fremst inngrep i naturen, energi- og annen ressursbruk, klimagassutslipp fra transport, avfall og estetisk påvirkning. NTE arbeider for å minimere de negative konsekvensene av aktiviteten vår.

Liv under vann og Liv på land

Smolt i elva

Yngel og smolt i elvene

For å sikre god tilvekst av fisk i elvene, satte NTE også i 2017 ut rundt 250 000 yngel og smolt i Bogna, Mossa og Stjørdalselva. NTE skal fortsette tett og godt samarbeid med interesseorganisasjoner som elveeierlag og fiskeforeninger for å ivareta gode rutiner og tiltak for livskraftige fiskestammer i våre regulerte vassdrag.

Hensyn til miljø og biologisk mangfold

Store deler av virksomheten vår foregår i områder med store naturverdier. Planter, dyreliv, fisk og mennesker skal leve side om side med kraftverkene våre. Flere av kraftstasjonene våre ligger i viktige nasjonale laksevassdrag: først og fremst i Namsen og Stjørdalselva. Det stiller ekstra krav til oss. For å gjøre en best mulig jobb, samarbeider vi med elveeierlag og fiskeorganisasjoner for å få på plass gode rutiner og tiltak som sikrer livskraftige bestander av laks og andre fiskeslag. For å sikre god tilvekst av fisk i elvene, setter vi ut yngel og smolt i flere elver.

Våre resultater i 2019

Nye Nedre Fiskumfoss kraftverk i Grong ble påbegynt i mars 2019. Den skal øke produksjonen av fornybar energi betraktelig. I tillegg skal den gi bedre forhold for laksen i Namsenvassdraget. Siden kraftstasjonen ligger i et nasjonalt laksevassdrag, har vi et særlig fokus på miljøet i elva og på vilkårene for laksen. Det er særlig fokus på laksens ve og vel i byggeperioden, og alt fra gyteperioder til fiske er tatt hensyn til i fremdriftsplanen.

På oppdrag fra NTE Energi kartlegger Norsk Institutt for naturforskning (NINA), NTNU Institutt for biologi, NTNU Vitenskapsmuseet og Rådgivende Biologer AS den fiskebiologiske tilstanden i Øvre Namsen.

Estetiske hensyn

Utbyggingene våre handler ikke bare om å ta hensyn til miljø og biologisk mangfold. Når vi setter opp nye bygg, skal vi ta hensyn til landskapet og til den lokale byggeskikken.

Både reguleringsanlegg og kraftverk setter varige og synlige spor i naturen. Vi forsøker på utforme anleggene slik at de i minst mulig grad framstår som inngrep i landskapet.

Våre resultater i 2019

Byggingen av Nye Nedre Fiskumfoss kraftverk ble igangsatt i mars 2019. Det foreligger en rekke vilkår knyttet til utbyggingen gjennom krav gitt i henhold til plan- og bygningsloven og vilkår gitt i konsesjonsfritak. Grong kommune har satt krav til godkjenning av utomhusplan (veier, parkeringsområder, massedeponi, etc.) for tiltakene i prosjektet. Ettersom utomhusarealene ikke skal ferdigstilles før i 2022 er ikke planene blitt sendt inn enda. For øvrig bygges det meste i prosjektet i fjell; uten innsyn for allmennheten.

Byggingen av Ny Dam Holden og Strømseter ble igangsatt i september 2019. Det foreligger en rekke vilkår i knyttet til utbyggingen gjennom miljø- og landskapsplan utarbeidet for prosjektet. Vilkårene følges opp av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gjennom Miljøtilsynet. Miljøtilsynet vektlegger også estetiske hensyn etter hvert som detaljene i prosjektet utarbeides. Planene omhandler også driftsfasen.

Byggingen av Nye Hundhammerfjellet vindkraftverk ble igangsatt i april 2019. Det foreligger en rekke vilkår i knyttet til utbyggingen gjennom detaljplan samt en Miljø-, transport- og anleggsplan utarbeidet for prosjektet. Vilkårene følges opp av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gjennom Miljøtilsynet. Miljøtilsynet vektlegger også estetiske hensyn etter hvert som detaljene i prosjektet utarbeides. Planene omhandler også driftsfasen.

Sikkerhet for allmennheten rundt anleggene våre

NTE har en rekke kraftproduksjons- og reguleringsanlegg. Noen av disse ligger nær bebyggelse, mens andre ligger i populære friluftsområder.

Det er viktig for oss at alle anleggene er sikret i henhold til de kravene som gjelder, slik at de ikke utgjør noen fare for mennesker og materielle verdier. Kraftanleggene kan medføre en risiko for folk, blant annet ved ferdsel på regulerte, islagte vann, rundt inntak og luker eller i ytterste konsekvens hvis vi opplever dambrudd. Vi gjennomfører regelmessige tilsyn med anleggene hvor vi kontrollerer sikkerheten for allmennheten.