Liv under vann og Liv pÄ land

Mye av den menneskeskapte virksomheten fÞrer til belastninger pÄ miljÞet. For NTEs del handler dette fÞrst og fremst inngrep i naturen, energi- og annen ressursbruk, klimagassutslipp fra transport, avfall og estetisk pÄvirkning. NTE arbeider for Ä minimere de negative konsekvensene av aktiviteten vÄr.

Liv under vann og Liv pÄ land

Smolt i elva

Yngel og smolt i elvene

For Ä sikre god tilvekst av fisk i elvene, satte NTE ogsÄ i 2017 ut rundt 250 000 yngel og smolt i Bogna, Mossa og StjÞrdalselva. NTE skal fortsette tett og godt samarbeid med interesseorganisasjoner som elveeierlag og fiskeforeninger for Ä ivareta gode rutiner og tiltak for livskraftige fiskestammer i vÄre regulerte vassdrag.

Hensyn til miljĂž og biologisk mangfold

Store deler av virksomheten vÄr foregÄr i omrÄder med store naturverdier. Planter, dyreliv, fisk og mennesker skal leve side om side med kraftverkene vÄre. Flere av kraftstasjonene vÄre ligger i viktige nasjonale laksevassdrag: fÞrst og fremst i Namsen og StjÞrdalselva. Det stiller ekstra krav til oss. For Ä gjÞre en best mulig jobb, samarbeider vi med elveeierlag og fiskeorganisasjoner for Ä fÄ pÄ plass gode rutiner og tiltak som sikrer livskraftige bestander av laks og andre fiskeslag. For Ä sikre god tilvekst av fisk i elvene, setter vi ut yngel og smolt i flere elver.

VĂ„re resultater i 2019

Nye Nedre Fiskumfoss kraftverk i Grong ble pÄbegynt i mars 2019. Den skal Þke produksjonen av fornybar energi betraktelig. I tillegg skal den gi bedre forhold for laksen i Namsenvassdraget. Siden kraftstasjonen ligger i et nasjonalt laksevassdrag, har vi et sÊrlig fokus pÄ miljÞet i elva og pÄ vilkÄrene for laksen. Det er sÊrlig fokus pÄ laksens ve og vel i byggeperioden, og alt fra gyteperioder til fiske er tatt hensyn til i fremdriftsplanen.

PÄ oppdrag fra NTE Energi kartlegger Norsk Institutt for naturforskning (NINA), NTNU Institutt for biologi, NTNU Vitenskapsmuseet og RÄdgivende Biologer AS den fiskebiologiske tilstanden i Øvre Namsen.

Estetiske hensyn

Utbyggingene vÄre handler ikke bare om Ä ta hensyn til miljÞ og biologisk mangfold. NÄr vi setter opp nye bygg, skal vi ta hensyn til landskapet og til den lokale byggeskikken.

BÄde reguleringsanlegg og kraftverk setter varige og synlige spor i naturen. Vi forsÞker pÄ utforme anleggene slik at de i minst mulig grad framstÄr som inngrep i landskapet.

VĂ„re resultater i 2019

Byggingen av Nye Nedre Fiskumfoss kraftverk ble igangsatt i mars 2019. Det foreligger en rekke vilkÄr knyttet til utbyggingen gjennom krav gitt i henhold til plan- og bygningsloven og vilkÄr gitt i konsesjonsfritak. Grong kommune har satt krav til godkjenning av utomhusplan (veier, parkeringsomrÄder, massedeponi, etc.) for tiltakene i prosjektet. Ettersom utomhusarealene ikke skal ferdigstilles fÞr i 2022 er ikke planene blitt sendt inn enda. For Þvrig bygges det meste i prosjektet i fjell; uten innsyn for allmennheten.

Byggingen av Ny Dam Holden og StrÞmseter ble igangsatt i september 2019. Det foreligger en rekke vilkÄr i knyttet til utbyggingen gjennom miljÞ- og landskapsplan utarbeidet for prosjektet. VilkÄrene fÞlges opp av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gjennom MiljÞtilsynet. MiljÞtilsynet vektlegger ogsÄ estetiske hensyn etter hvert som detaljene i prosjektet utarbeides. Planene omhandler ogsÄ driftsfasen.

Byggingen av Nye Hundhammerfjellet vindkraftverk ble igangsatt i april 2019. Det foreligger en rekke vilkÄr i knyttet til utbyggingen gjennom detaljplan samt en MiljÞ-, transport- og anleggsplan utarbeidet for prosjektet. VilkÄrene fÞlges opp av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gjennom MiljÞtilsynet. MiljÞtilsynet vektlegger ogsÄ estetiske hensyn etter hvert som detaljene i prosjektet utarbeides. Planene omhandler ogsÄ driftsfasen.

Sikkerhet for allmennheten rundt anleggene vÄre

NTE har en rekke kraftproduksjons- og reguleringsanlegg. Noen av disse ligger nÊr bebyggelse, mens andre ligger i populÊre friluftsomrÄder.

Det er viktig for oss at alle anleggene er sikret i henhold til de kravene som gjelder, slik at de ikke utgjÞr noen fare for mennesker og materielle verdier. Kraftanleggene kan medfÞre en risiko for folk, blant annet ved ferdsel pÄ regulerte, islagte vann, rundt inntak og luker eller i ytterste konsekvens hvis vi opplever dambrudd. Vi gjennomfÞrer regelmessige tilsyn med anleggene hvor vi kontrollerer sikkerheten for allmennheten.