Liv under vann og Liv på land

Mye av den menneskeskapte virksomheten fører til belastninger på miljøet. For NTEs del handler dette først og fremst inngrep i naturen, energi- og annen ressursbruk, klimagassutslipp fra transport, avfall og estetisk påvirkning. NTE arbeider for å minimere de negative konsekvensene av aktiviteten vår.