Slik bidra vi til ren energi for alle

FNs klimapanel har konkludert med at den globale oppvarmingen øker sannsynligheten for alvorlige, vedvarende og irreversible virkninger på kloden vår. Hvis vi skal lykkes med å bremse den globale oppvarmingen, må vi ta i bruk mer betydelig mer fornybar energi som erstatning for fossil energi.

Slik bidra vi til ren energi for alle

Infografikk som viser at norsk energibruk har 50% fossil energi av olje og gass og 50% fornybar energi av strøm og bio

Norsk energibruk

Vi må redusere andel fossil energibruk for nå FNs bærekraftsmål. Bruk av mer fornybar energi er løsningen på dette.

Norsk energibruk består i dag av omlag 50 % fossil og 50 % fornybar energi. Dette er ikke bærekraftig, og medfører klimagassutslipp med uakseptable konsekvenser. I Trøndelag har fylkespolitikerne lagt lista høyt. De har erklært klimakrise, og sier at vi skal bli et klimanøytralt fylke innen 2030. Det er svært ambisiøst, men vi mener det er helt nødvendig å ha slike mål. I praksis er det imidlertid en gigantisk utfordring. Trøndelag er et underskuddsområde for fornybar kraft. Vi bruker ca. 10,5 megawattimer (MWh) årlig, men produserer bare 8,8 MWh.

NTE skal bidra til å realisere FNs bærekraftmål gjennom å fortsette og utvikle lønnsomme energiprosjekter basert på fornybare energikilder. Det innebærer å utvide produksjonen av vann- og vindkraft gjennom nye produksjonsanlegg, i egen regi eller sammen med andre. I tillegg vil vi også fortsette den langsiktige jobben med å øke kraftproduksjonen gjennom rehabilitering av eksisterende anlegg.

Dette oppnådde vi i 2019

  • NTE produserte 3 971 GWh elektrisitet; 2 % overnormalen. Hele produksjonen kom fra vannkraft. Det tilsvarer fornybar energi til nesten 450 000 forbrukere.
  • NTE har startet byggingen av et nytt Nedre Fiskumfoss kraftverk til ca 1 milliard kroner. Det nye kraftverket skal erstatte dagens kraftverk fra 1946 og vil gi en produksjonsøkning på 110 GWh per år; en økning på hele 40 %.
  • NTE har startet prosjektutvikling av vindkraftprosjektet Ytre Vikna 2. Det er tildelt konsesjon for å utvide den eksisterende vindparken. Beslutning om eventuell bygging vil bli tatt i årsskiftet 2021/2022, og parken må være ferdig utbygd innen 31.12.2024.
  • NTE er i gang med en omfattende rehabilitering av Øvre Fiskumfoss kraftverk fra 1976. Selv om rehabiliteringen vil sørge for fortsatt drift av kraftverket i mange tiår fremover, vil det gi en beskjeden kraftproduksjonsøkning.

Solcelletak hos Børstad transport

Energi fra sola

I 2019 fortsatte vi satsingen på løsninger for solenergi til privatpersoner, landbrukskunder og næringsdrivende. Solenergi, altså det å produsere ren, fornybar og kortreist strøm ved hjelp av solcellepaneler, er et skritt på vegen mot et grønnere samfunn. Teknologien er ganske enkel: Solcellene lager strøm av sollyset, som enten kan brukes lokalt, eller selges inn i strømnettet.

Satser på solenergi

Så langt har NTE levert 60 solcelleanlegg til både privatkunder og næringskunder. Det foreløpig størsteanlegget ligger på taket av Børstad Transport sinelokaler på Sutterøy på Stjørdal.

Anlegget er på hele 850 kvadratmeter, og det kommer til å produsere i underkant av 110 000 kilowattimer (kWh) hvert år. De 495 solcellepanelene er montert både på sørvendte og nordvendte tak. I tillegg er noen av panelene montert på veggen, slik at den lave vintersola kan utnyttes best mulig.

Børstad Transport ønsker å gå foran, og tror at det vil skaffe dem konkurransefortrinn. At det vil kunne gi dem økonomiske fordeler, er hevet over enhver tvil. Firmaet kommer til å spare minst  30 000 kroner årlig.