Slik sikre vi anstendig arbeid og økonomisk vekst i NTE

NTE driver virksomheten etter forretningsmessige prinsipper, og god lønnsomhet er et sentralt mål. Siden eierne våre er de 19 kommunene nord i Trøndelag, betyr det at vesentlige deler av overskuddet går tilbake til samfunnet. Dette skjer blant annet i form av utbytte til eierne, som utbetales i samsvar med en langsiktig utbyttepolitikk. I 2019 ble det betalt ut 107 millioner til eierkommunene.

Slik sikre vi anstendig arbeid og økonomisk vekst i NTE

Magnhild-er-elektrikerlærlinger-hos-NTE-Namsos

Magnhild vil bli elektriker

Magnhild fra Askim er elektrikerlærling i Namsos. Da det slo gnister mellom Magnhild Storaker og kjæresten, flyttet hun til Vemundvik og begynte som elektrikerlærling i NTE Elektro Namdalen. Jeg har kommet til et konsern som bryr seg om fremtiden, mener hun. - Jeg føler at NTE tar utfordringene knyttet til klimautslipp på alvor.

De ansatte er den viktigste ressursen vi har både i den daglige driften og i videreutviklingen av NTE.

NTE er en stor arbeidsplass. Ved starten av 2019 hadde vi 744 ansatte, hvorav 67 lærlinger og to traineer. I 2019 etablerte vi Tensio, som et nettkonsern bestående av NTE Nett AS og TrønderEnergi Nett AS. Dette reduserte antall ansatte i NTE, slik at vi ved utgangen av året var 505 medarbeidere inklusive 44 lærlinger og en trainee. I løpet av 2019 fikk vi 58 nye medarbeidere. I tillegg tok selskapene i konsernet inn 18 nye lærlinger og to traineer. Vi er fornøyde med at det jevnt over er mange søkere til stillingene vi lyser ut, og de nyansatte tilfører oss den kompetansen vi er ute etter. Det er også gledelig at de som søker kommer fra alle deler av landet.

Vi er den største fornybaraktøren i Trøndelag, og vi jobber aktivt for å tiltrekke oss de beste medarbeiderne.”

Fornybarbransjen er i stadig endring, og det stiller betydelige krav til medarbeidernes kompetanse. Derfor trenger vi nyansatte med kunnskap om miljø, bærekraft og innovasjon. Samtidig er det viktig for oss å beholde den kompetansen og kunnskapen som allerede sitter i veggene. Ved å ta en ledende rolle i arbeidet med elektrifisering og digitalisering tror vi at NTE vil være en spennende og viktig arbeidsplass for ansatte i alle aldre, med ulik kompetanse og utdanningsbakgrunn.

Vi tror barn, ungdom og unge voksne blir interesserte i det vi gjør hvis de får møte oss og lære om fornybar energi. Byafossen kraftstasjon er derfor tilrettelagt for besøk fra skoleklasser som vil lære om energi og vannkraft. I jubileumsåret 2019 arrangerte vi i tillegg åpne dager i kraftstasjoner rundt om i hele gamle Nord-Trøndelag.

For å sikre rekruttering, har vi et aktivt samarbeid med utdanningsinstitusjoner både på videregående skoler og på høgskoler og universiteter.

Lærlinger

Vi er en av Trøndelags største lærebedrifter, og lærlingeordningen er en viktig kilde til rekruttering for oss. Ved utgangen av 2019 hadde vi 44 lærlinger i konsernet. De var lærlinger innen elektrofag, IKT og energifag (de som jobber i kraftstasjoner og vindparker).

Traineer

NTE har et trainee-program som retter seg mot kandidater med minst 5 års utdanning fra universitet eller høgskole. Traineeløpet er på ett til to år, og traineene jobber innen ulike forretningsområder i NTE. Mange av traineene får tilbud om fast ansettelse etter traineeperioden.

Kodeskole

Vi tror det er viktig at både lærere og elever lærer seg å utnytte digitale verktøy enda bedre. Det er en av grunnene til at vi har startet NTEs kodeskole. Sammen med Nord universitet og Excited reiser vi rundt til skoleklasser i Trøndelag og lærer bort koding - helt gratis.

Lærer ved en skole sitter i lag å lære om koding for kids

NTE arrangerte kodekurs for lærere i Trøndelag

Ungt entreprenørskap

For å få ungdommenes ideer og tanker om bærekraft og miljø, samarbeider vi med Ungt entreprenørskap i Trøndelag. Høsten 2019 utfordret vi elevene ved fire videregående skoler til å si hva de mener NTE bør jobbe med de neste 100 årene. Forslagene var mange og preget av ungdommelig kreativitet. Hva med atomkraftverk i Verdal? Eller strømproduksjon ved hjelp av kroppsvarmen som ligger igjen i sengen etter en god natts søvn?

Arbeidsmiljø og HMS

Alle som jobber i og for NTE skal komme friske og hele hjem fra jobb hver dag. Dette er det overordnede målet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS) i konsernet. For å nå målet jobber vi med nærværsfaktorer, vurderer risiko og kartlegger farlige forhold i det arbeidet som skal gjennomføres. Alle uønskede hendelser skal innrapporteres. NTE har en målsetning om 0 fraværsskader i løpet av et driftsår. Selv om 2019 ikke ble et år uten fraværsskader, er det en positiv utvikling. Antall skader i 2019 var lavere enn i 2018, og vi er særlig fornøyde med at ingen av lærlingene våre ble skadet.

Resultatene fra 2019 viser

I løpet av hele året var det fem skader som medførte fravær i til sammen 32 dager.

Skadene var jevnt over mindre alvorlige, og både antallet fraværsskader og skader med behov for medisinsk behandling gikk ned.

Nærværet i konsernet endte på 95,1 prosent; en nedgang fra 96,5 prosent i 2018. Målet er at nærværet skal være på over 96 prosent. Mye av forklaringen er langtidsfravær knyttet til kroniske sykdommer. Dette er ikke en ønsket utvikling og det jobbes aktivt med å snu trenden. Hvert selskap i konsernet har ansvaret for HMS-arbeidet i sin egen virksomhet og har egne HMS-ressurser og hovedverneombud. Gjennom Månedens HMS-tema rettes oppmerksomheten mot ulike forhold som kan utgjøre en risiko for de ansattes helse og sikkerhet i det daglige. Høsten 2019 gjennomførte vi en HMS-kampanje som fokuserte på hvor viktig det er å ta seg tid til å bry seg om både sin egen og andres sikkerhet i arbeidshverdagen.

Etikk, anti-korrupsjonsarbeid og integritet

For at NTE skal opprettholde tilliten hos kunder, leverandører og i samfunnet for øvrig, skal alle som jobber for NTE overholde samfunnets lover og regler og etterleve en høy etisk standard. Den etiske plattformen som alle ansatte har gjennomgått, skal bidra til å hindre brudd på konkurranselovgivning, økonomisk utroskap, korrupsjon, inhabilitet og andre uetiske handlinger.

Ansatte skal varsle om kritikkverdige forhold. NTE har en ordning som sikrer at det ikke får negative konsekvenser for den som varsler.

Heller ikke i 2019 har vi fått varsler om kritikkverdige forhold i virksomheten vår eller om brudd på bestemmelsene i den etiske plattformen.