Vår bidrag for likestilling mellom kjønnene

De siste årene har kvinneandelen i NTE ligget på rundt 15 prosent. Det er et altfor lavt tall. Til tross for at vi jobber systematisk med å øke kvinneandelen i alle selskapene i NTE, var bare 20 prosent av de nyansatte i 2019 kvinner.

Vår bidrag for likestilling mellom kjønnene

Randi holder opp en plakat som sier "Vi bygger trøndelags grønneste katedral"

Randi Bygger Trøndelags grønneste katedral

Når NTE nå bygger ut nye Nedre Fiskumfoss vannkraftverk, er det Randi Reitan Troset som er prosjektleder for milliardsatsingen. Hun leder et enormt prosjekt hvor mellom 400 og 600 årsverk planlegger, prosjekterer og bygger, et sinnrikt tunnelsystem, et underjordisk kraftverk og en rekke nye adkomstveier.

NTE vil fortsatt jobbe aktivt med å øke kvinneandelen og antallet kvinnelige ledere i konsernet. Vi tror at en av nøklene er å synliggjøre at kraftbransjen er en attraktiv bransje for alle. Vi arbeider med fornybarenergi og digitalisering; to av svarene på fremtidens utfordringer. Vi har arbeidsoppgaver innenfor et bredt spekter. Hos oss har vi behov for fagarbeidere, humanister, ingeniører, matematikere, selgere og økonomer - for å nevne noen.

Vi er fornøyd med at vi har lyktes med å rekruttere kvinner inn i ledende roller i konsernet, men dessverre ser vi at det fortsatt er krevende å få ansatt kvinner i fagarbeiderstillinger. For å øke kvinneandelen har vi et aktivt samarbeid med utdanningsinstitusjoner på videregående og høgskole- og universitetsnivå. I 2019 hadde vi seks kvinnelige lærlinger i konsernet. Mange lærlinger blir fast ansatt etter at deres utdanning mer over, og håpet vårt er at dette over tid skal bidra til men bedre kjønnsbalanse i konsernet.

I tillegg har vi en traineeordning, hvor vi alltid har én mannlig og én kvinnelig trainee. Disse er en viktig kilde for rekruttering til lederjobber og nøkkelstillinger. Vi har kvinner i sentrale roller innen blant annet miljø, digitalisering og kraftsalg, men konsernledelsen besto ved utgangen av 2019 av fem menn, etter at den kvinnelige konserndirektøren for organisasjonsutvikling fratrådte stillingen før sommeren.

I styret for NTE AS er det overvekt av kvinner blant nde aksjonærvalgte medlemmene; med tre av fem nkvinnelige styremedlemmer. Også i datterselskapene NTE Marked og NTE Energi har vi kvinner både i nledergruppene og i styrene