Fornybar energi

Gjennom fornybar energi og fremtidsrettede kundeløsninger skal NTEs 550 ansatte realisere vår visjon om å bidra til et klimanøytralt og digitalt Trøndelag. Vi har levert fornybar energi i over 100 år.  Overgangen til fornybarsamfunnet krever økt produksjon av ren og fornybar energi, som er en vesentlig del av løsningen på klimautfordringen.

Oversiktskart over NTEs kraftstasjoner

Oversikt over våre kraftstasjoner

Vi har 23 kraftstasjoner, og en total årsproduksjon på opptil 4 TWh ren fornybar energi. Vi skal fortsette å produsere lokal og fornybar energi for våre barn, barnebarn, oldebarn og tippoldebarn.

Nedre-Fiskumfoss kraftstasjon fra utsiden

Nye Nedre Fiskumfoss

Årlig produksjon: 302 GWh Det bygges nå nytt kraftverk i fjellet, som skal stå ferdig i 2023.

Kraftverket utnytter fallet i Fiskumfossen og er et rent elvekraftverk. Det er installert tre francisturbiner med ytelse på 14,5 MW hver. Total installert effekt 41,5 MW. Midlere årsproduksjon er på 272 GWh.

Produksjonen startet opp i 1946 med en turbin. I 1950 ble ytterligere en turbin installert og kraftverket fikk sin siste turbin i 1957. Maskinhallen ligger i fjell. Bygningene over hallen er for inntaksluker, transformatorer, høyspentanlegg og verksted.

Tunnsjøen, Limingen og Namsvatnet brukes som magasiner for kraftverkene i Namsen.

Les mer om utbygging av Nedre Fiskumfoss
Meråker kraftstasjon fra utsiden

Meråker kraftverk

Årlig produksjon: 463 GWh

"Kraftverket henter inn vann fra Tevla kraftverk og fra Grønbergdammen, som reguleres mellom 359 og 350 moh. Til Grønbergdammen hentes det inn vann fra Torsbjørka, Fossvatnet og Dalåa.

Kraftverket har installert ytelse på 87 MW fordelt på to francisturbiner. Midlere årsproduksjon er på 463 GWh.

Fallhøyden er på 260 meter.

Da produksjonen i verket startet, ble blant annet Nustadfoss kraftverk nedlagt."

Tunnsjødal kraftstasjon fra utsiden

Tunnsjødal kraftverk

Årlig produksjon: 813 GWh

Produksjonen startet opp i 1963. Kraftverket er bygget i fjell.

"Kraftverket utnytter fallet mellom Tunnsjøflyan og Namsen. Tunnsjøflyan reguleres mellom 348 og 345 moh. Tunnsjøelva reguleres som følge av kraftverket.

Kraftverket har installert ytelse på 176 MW. Midlere årsproduksjon er på 877 GWh.

Tunnsjøen, Limingen og Namsvatnet brukes som magasiner for kraftverkene i Namsenvassdraget."

inngangsport til Bogn kraftverk

Bogna kraftverk

Årlig produksjon: 145 GWh Produksjonen startet opp i 1955. 

"Bogna kraftverk er et vannkraftverk i Snåsa kommune i Trøndelag. Verket ligger i fjell. Kraftverket utnytter fallet fra Bangsjøan til Snåsavatnet. Bangsjøan kan reguleres mellom 315 og 305 moh. Elven Bongna har redusert vannføring som følge av reguleringen. Det hentes også inn vann fra et elveinntak.

Kraftverket har installert en francisturbin med ytelse på 56 MW. Midlere årsproduksjon er på 145 GWh.

Aunefoss kraftstasjon fra utsiden

Aunfoss

Årlig produksjon: 202GWh Utbygd i årene 1954–58

Aunfoss kraftverk er et vannkraftverk i Namsen i Grong kommune i Trøndelag. Det utnytter fall på 28 m i Namsen ved Aunfoss/Breifoss og er et rent elvekraftverk. Kraftverket har installert to francisturbiner med samlet ytelse på 28 MW. Midlere årsproduksjon er på 202 GWh.

Tunnsjøen, Limingen, Namsvatnet m.fl. brukes som magasiner for kraftverkene i Namsen.

Kraftverket eies og driftes av Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk. 

Inngangsport til Brattingfoss kraftverk

Brattingfoss kraftverk

Årlig produksjon: 28 GWh Kraftverket eies og driftes av Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk og var ferdig utbygget i 1955."

"Brattingfoss kraftverk er et vannkraftverk i Steinkjer kommune i Trøndelag. Kraftverket utnytter et fall i Støkkevedelva fra Holden til Follavatn.

Holden er oppdemmet og magasinet reguleres mellom 302 og 292 moh. Dammen er fra slutten av 1930-tallet og blir rehabilitert i 2020.[2] Kraftverket har installert en francisturbin med ytelse på 11 MW. Midlere årsproduksjon er på 28 GWh. Det er et kombinert kraft- og pumpeverk. Follavatn er et lite magasin, så i flomperioder pumpes vannet opp i det større magasinet Holden.

Vannet benyttes senere i Follafoss kraftverk.

Byafossen kraftstasjon kraftstasjon fra utsiden

Byafossen kraftverk

Årsproduksjon: 36 GWh Kraftverket fra 1936 ble revet og erstattet av et helt nytt anlegg i 2018.

Produksjonen har økt fra 20 til 36 GWh. "Byafossen kraftverk er et vannkraftverk i Steinkjer kommune i Trøndelag.

Det er et elvekraftverk som utnytter et fall på 8 meter i Byaelva ved utløpet av Reinsvatnet. Installert effekt er 6 MW fra to kaplanturbiner. 

Inngangsport til Follafoss kraftverk

Follafoss kraftverk

Midlere årsproduksjon er på 193 GWh. Anlegget ble satt i drift i 1923.

Kraftverket utnytter et fall i Follaelva fra Follavatn til havnivå i Beitstadfjorden. Follavatn er oppdemmet og reguleres mellom 183 og 174 moh. Deler av vannet i Brattreitelva overføres også til Follavatnet. Strømsetervatnet brukes også som magasin for verket, og det kan reguleres mellom 255 og 248 moh.

Kraftverket har installert en francisturbin med ytelse på 48 MW. Fra inntakstunnelen tas det ut vann til vannforsyning for Follafoss."

Inngangsport til Funna Kraftverk

Funna Kraftverk

Årsproduksjon: 70 GWh Det gamle kraftverket fra 1938 ble overtatt av NTE i forbindelse med hjemfall fra Meraker smelteverk i 1988.

"Kraftverket henter inn vann fra Funnsjøen, som reguleres mellom 442 og 431 moh. Det hentes også inn vann fra et bekkeinntak. Fallhøyden er 341 meter. Nedbørsfeltet til verket er på 64,3 km². Magasininnholdet er på 64 millioner m³. Kraftverket har installert ytelse på 20 MW på en vertikal francisturbin. Midlere årsproduksjon er på 70 GWh.

I 2007 ble det bygd nytt kraftverk innsprengt i fjell, og det gamle ble revet. Vannet ledes i en 1 800 meter tilførselstunnel og en 125 meter lang trykksjakt. Etter at vannet har rent igjennom turbinen, ledes det i en 860 meter lang uttakstunnel og kanal til Funna der det gamle kraftverket var plassert."

Inngangsport til Mosvik kraftverk

Mosvik kraftverk

Årsproduksjon: 96 GWh Produksjonen startet opp i 1984.

Det utnytter et fall på 209 meter i Mossavassdraget fra Meltingvatnet til havnivå i Trondheimsfjorden. Meltingvatnet kan reguleres mellom 195 og 216 moh.

Kraftverket har installert en francisturbin med ytelse på 37 MW. Midlere årsproduksjon er på 96 GWh. Kraftverket kjøres ikke i henhold til manøvreringsreglementet, i perioden 15. april til 31. august, med unntak av når vannstanden i Meltingen kommer over 215,50 moh. Det er etablert et eget magasin i Åfjorden som skal sikre minstevannføring og lokkeflommer i vassdraget. Det hentes også inn vann fra Ålvatnet i Kalddalselvvassdraget."

Inngangsport til Ormsetfoss kraftverk

Ormsetfoss kraftverk

Årsproduksjon: 75 GWh Ferdig bygd i 1988

"Kraftverket utnytter et fall i Moldelva fra Ormsetvatnet til havnivå i Verrasundet. 

Verket bruker Ormsetvatnet som reguleringsmagasin. Ormsetvatnet er oppdemmet av en fyllingsdam bestående av 100 000 m³ morenemasser. Magasinet reguleres mellom 388 og 375 moh. Det overføres også vann fra Raudtindelva til Buavatnet. Herfra pumpes vann opp til Ormsetvannet. Buavatn pumpestasjon har 3 pumper på 2 MW, tilsammen 6 MW effekt.

Kraftverket har installert en francisturbin med ytelse på 40 MW. Midlere årsproduksjon er på 75 GWh."

Røyrvikfoss kraftstasjon fra utsiden

Røyrvikfoss kraftverk

Årsproduksjon: 88 GWh Produksjonen startet opp i 1965."

"Kraftverket utnytter fallet mellom Vektaren og Limingen.

Også Namsvatnet brukes som reguleringsmagasin. Namsvatnet var før reguleringen opprinnelig tre vatn som ble oppdemmet 14 m. Namsvassdammen ble tatt i bruk i 1952. Vannet i Namsvatn rannt opprinnelig ned Namsen, men ble etter reguleringen overført til Vektaren, Limingen og til slutt Tunnsjøen før det renner ut i Namsen igjen via Tunnsjødal kraftverk og i Kvarnbergsvattnet via Linvasselv kraftverk og via Linvasselva.

Kraftverket har installert ytelse på 16 MW fra en kaplanturbin. Midlere årsproduksjon er på 92 GWh.

Inngangsport til Storåselva kraftverk

Storåselva kraftverk

Årsproduksjon: 75 GWh Anlegget ble satt i produksjon i 2018.

"Det er et elvekraftverk som utnytter et fall på 124 meter i Storåselva. 

Installert effekt er 25,5 MW fra tre francisturbiner. Årsproduksjon er 75 GWh."

Sundfossen kraftstasjon kraftstasjon fra utsiden

Sundfossen kraftverk

Årsproduksjon: 10 GWh Produksjonsstart var i 1998

"Sundfossen kraftverk er et vannkraftverk i Steinkjer kommune i Trøndelag. Det er et elvekraftverk som utnytter et fall på 4 meter fra Snåsavannet til Fossemvatnet.

Installert effekt er 2,2 MW. 

Inngangsport til Tevla kraftverk

Tevla kraftverk

Årsproduksjon: 107 GWh Produksjonen startet i 1994."

"Kraftverket henter inn vann fra tre bekkeinntak i fjellsiden over Tevladalen samt fra reguleringsmagasinet Fjergen. Magasinet reguleres mellom 514 og 498 moh. I tunnelen fra Fjergen til kraftstasjonen hentes det også inn vann fra elven Litlåa. Fallhøyden er på 165 meter.

Kraftverket har installert ytelse på 50 MW. Midlere årsproduksjon er på 107 GWh. Kraftverket er et pumpekraftverk og kan pumpe vann tilbake i magasinet for senere bruk.

Tunnsjø kraftstasjon kraftstasjon fra utsiden

Tunnsjø kraftverk

Årsproduksjon: 145 GWh Produksjonen startet i 1963.

"Kraftverket utnytter fallet fra Limingen til Tunnsjøen og er bygget i fjell. Kraftverket har installert ytelse på 31 MW. Midlere årsproduksjon er på 143 GWh.

Tunnsjøen, Limingen og Namsvatnet brukes som magasiner for kraftverkene i Namsenvassdraget."

Tunnsjøfoss kraftstasjon kraftstasjon fra utsiden

Tunnsjøfoss

Årsproduksjon: 29 GWh Produksjonssatt i 1986

"Tunnsjøfoss kraftverk er et vannkraftverk i Namsenvassdraget i Røyrvik kommune i Trøndelag.  Kraftverket utnytter fallet mellom Tunnsjøen og Tunnsjøflyan. Installert effekt er 8,5 MW. Midlere årsproduksjon er på 29 GWh.

Tunnsjøen, Limingen og Namsvatnet brukes som magasiner for kraftverkene i Namsenvassdraget."

Øvre-Fiskumfoss kraftstasjon kraftstasjon fra utsiden

Øvre Fiskumfoss kraftverk

Årsproduksjon: 49 Gwh Produksjonen startet opp i 1976.

Kraftverket er for tiden under oppgradering. "Kraftverket utnytter fall i Namsen og er et rent elvekraftverk. Kraftverket har installert 1 kaplan rørturbin med en ytelse på 7,6 MW. Midlere årsproduksjon er på 49 GWh.

Tunnsjøen, Limingen, Namsvatnet, mfl. brukes som magasiner for kraftverkene i Namsenvassdraget."

Åsmulfoss kraftstasjon fra utsiden

Åsmulfoss kraftverk

Midlere årsproduksjon er på 75 GWh. Produksjonen startet opp i 1971

"Kraftverket utnytter fallet i Åsmulfoss og er et rent elvekraftverk. Kraftverket har installert en kaplan rørturbin med en ytelse på 12 MW. 

Tunnsjøen, Limingen, Namsvatnet mfl. brukes som magasiner for kraftverkene i Namsenvassdraget."

inngangsport til Lakshola kraftverk

Laksola kraftverk

Midlere årsproduksjon er på 116 GWh. Produksjonen startet i 1999.

Vannkraftverk ved Nordfjord i Sørfold kommune i Nordland. Kraftverket utnytter et fall mellom reguleringsmagasinet Faulvatnet og Nordfjordelva. 

Illustrasjon av kart over Nord-Trøndelag

Kolsvik kraftverk

Midlere årsproduksjon på 504 GWh. Anlegget er bygget i fjell i 1979

Vannkraftverk i Bindal kommune i Nordland, som utnytter fallet på 519 meter fra Øvre Kalvvatn.

Avløpet fra kraftstasjonen har en spesiell konstruksjon som sender vannet ut på stort dyp i Tosenfjorden for å få god blanding med sjøvannet og hindre isdannelse.

inngangsport til Linvasselv kraftverk

Linvasselv kraftverk

Midlere årsproduksjon er på 200 GWh. Kraftverket ble bygget i 1962

Linvasselv kraftverk er et vannkraftverk i Lierne kommune i Trøndelag. Selve kraftstasjonen ligger ved Kvarnbergsvattnet i Sverige. Det er deleid av NTE og Fortum.

Kraftverket utnytter et fall på 108 meter i Linvasselv fra innsjøen Limingen. Det er bygget i fjell.

Maskinsal i Siso kraftverk

Siso kraftverk

Midlere årsproduksjon er på 957 GWh. I oktober 2009 ble det bekjentgjort at Østfold Energi sammen med NTE. 

Vannkraftverk ved Straumvatnet i Sørfold kommune i Nordland. Kraftverket utnytter et fall på 610 meter mellom reguleringsmagasinet Sisovatnet og Straumvatnet.

Verket har forsynt Elkem sin smelteverkproduksjon, Elkem Salten, i Straumen med strøm.