Organisasjon og eiere

NTE har alltid vært og er lokalt eid. Selskapet ble etablert av Nord-Trøndelag fylkeskommune, som fram til 1. januar 2018 var eneeier. Nå eies NTE av de 19 kommunene i tidligere Nord-Trøndelag. NTEs eiere har et langsiktig perspektiv på eierskapet, med lønnsomhet og videre vekst og utvikling som prioriterte mål. NTEs virksomhet omfatter produksjon, distribusjon og salg av fornybar energi, energitjenester, fiberbaserte kommunikasjonstjenester og elektroinstallasjon.

Les vår eiermelding

Christian Stav, konsernsjef i NTE

Ett steg om gangen

Krigshandlingene har allerede vist oss hvor avhengig de europeiske landene er av fossil energi fra Russland. Det å være selvforsynt med energi, og på sikt også selvforsynt med fornybar energi, er nå ikke bare viktig i et utviklings- og bærekraftperspektiv, men også av sikkerhetspolitiske hensyn.

De høye strømprisene bidrar til å vanskeliggjøre overgangen til det grønne skiftet. Det kan vi ikke akseptere.

Les mer om våre fremtidsutsikter

Smilende kvinne foran folk i arbeid på en gardintrapp og rundt et bord.

Etikk

NTEs etiske plattform legger føringer for hvordan vi i NTE skal opptre overfor omverdenen, arbeidsgiver, forbindelser, kolleger og kunder, samt konsekvenser ved brudd på bestemmelsene. Selskaper og ansatte i NTE skal overholde norske lover og regler.

Våre verdier: åpen, nær og pålitelig

Vi skal gjøre Trøndelag klimanøytralt og digitalt

NTE er et trøndersk eid fornybar- og telekomselskap med 550 ansatte, som har som ambisjon å gjøre Trøndelag klimanøytralt og digitalt.  Morselskapet NTE AS er organisert i forretningsområder, Fornybar Energi, Energitjenester,  Telekom og Installasjon.  I tillegg eier NTE 40% av strømdistribusjonskonsernet Tensio.

Christian Stav

Christian Stav

Konsernsjef

Christian Stav (1968) er konsernsjef i NTE. Han er utdannet siviløkonom, statsautorisert revisor, autorisert europeisk finansanalytiker og Master of Business Administration fra NHH. Stav er styreleder i NTEs datterselskaper NTE Energi AS, NTE Marked AS , NTE Telekom AS og NTE Elektro AS.

Mobil: 905 18 202

I NTE har vi et Framtidsløfte

Vi gjør Trøndelag klimanøytralt og digitalt. Et slikt løfte forplikter. Det betyr at vi her i landet må bli flinkere til å bruke strøm smart. Det innebærer også at vi må bli bedre til å utnytte det naturen gir oss; som vann-, sol- og vindkraft. Dette krever kloke avveininger mellom hensynet til klimaet i verden, behovet for mer fornybar energi og lokalmiljøet vårt. Kraftutbygginger som berører elver, vassdrag og fjell kan vekke reaksjoner – noen ganger sterke. Vi er svært bevisst på det ansvaret vi har som samfunnsutvikler i Trøndelag. En åpen og pålitelig dialog med samfunnet rundt oss skal ha høy prioritet, og er med på å bygge et solid omdømme for NTE.

NTE AS

Morselskapet utøver eierrollen overfor datterselskapene, både gjennom verv i selskapenes styrer og gjennom leveranser av konserntjenester innen økonomi, finans, innkjøp, HR, IKT, eiendomsforvaltning og kommunikasjon. Les mer om holdingselskapet og styre til NTE AS

Svein Olav Munkeby

Kundeutvikling

Har ansvar for å bistå organisasjonen med alle kunderettede aktiviteter Les mer Kundeutvikling »

Inge Bartnes

Mennesker, kommunikasjon og bærekraft

Ansvar for rekruttering og alt innenfor HR-tjenester, kommunikasjon og bærekraft.

Les mer Mennesker, kommunikasjon og bærekraft »

Astrid Svarva

Teknologi og digitalisering

Bistår organisasjonen med digitalisering og prosessledelse. I tillegg tradisjonelle IKT-tjenester.

Les mer Teknologi og digitalisering »

Odd Terje Rygh

Virksomhetsstyring og forretningsstøtte

Virksomhetsstyring består av områdene økonomi, innkjøp, dokumenthåndtering, eiendom og kantinedrift. 

Les mer Virksomhetsstyring og forretningsstøtte»

Astrid von Heimburg

Strategi og analyse

Området Strategi og analyse skal bidra til at NTE utvikler, iverksetter og følger opp selskapets strategi Les mer Strategi og analyse »

Bedriftsforsamling

Bedriftsforsamlingen fører tilsyn med styret og administrasjonen, og fatter vedtak i spesielt komplekse saker. Selskapets bedriftsforsamling består av 18 medlemmer; 12 valgt av eieren og 6 av NTEs ansatte. Bedriftsforsamlingens oppgaver reguleres av aksjeloven, herunder valg av styre og uttalelse til generalforsamlingen om styrets forslag til resultatregnskap og balanse.   

Dokumenter til Bedriftsforsamlingens møte mandag 21. november 2018 kl. 12:00 til 15:00.

Eiervalgt:

 • Kari Anita Furunes - leder av NTEs bedriftsforsamling
 • Gun Kveli
 • Bodil Haukø
 • Ole Hermod Sandvik
 • Terje Sørvik
 • Nina Bakken Bye
 • Grete Lervik
 • Gjermund Hansen Eggen
 • Ole Gunnar Hallager
 • Odd Inge Myrvold
 • Anne Mille Røttereng

Medlemmer valgt blant ansatte:

 • Geir Tore Mjønes
 • Knut Egil Sjøli
 • Marius Vikan
 • Rigmor Vannebo
 • Bernhard Bolsøy
 • Ole Anders Bardal