Ytre Vikna vindkraftverk

Bakgrunn (1998->) 

Nord-TrÞndelag Elektrisitetsverk FKF (NTE) undersÞkte muligheten for vindkraft pÄ Ytre Vikna fÞrste gang i november 1998. Det ble igangsatt vindmÄlinger i det tenkte omrÄdet fra mars 1999 til vÄren 2000. Resultatene fra vindmÄlingene viste meget hÞy middelvind, og bekreftet derfor de tidligere antagelse om at vindkraft pÄ Ytre Vikna kunne vÊre interessant (senere er det gjennomfÞrt flere vindmÄlinger over mange Är). Det interne arbeidet i NTE konkluderte med at en skulle melde om planlegging av Ytre Vikna vindkraftverk, slik at en fikk vurdert vindkraftpotensialet og konsekvensene av et vindkraftverk med tilhÞrende infrastruktur, slik som veger, kaianlegg og nettilknytning. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er i henhold til Energiloven saksbehandler av vindkraftsaker av en viss stÞrrelse. Tekst angitt i kursiv i de pÄfÞlgende avsnittene er avskrift av informasjon som finnes pÄ NVE sine hjemmeside «Konsesjonsbehandling av vindkraftutbygging».

Konsesjonsbehandling i 6 trinn 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er i henhold til Energiloven saksbehandler av vindkraftsaker av en viss stÞrrelse. Vindkraftverk for produksjon av elektrisitet er omfattet av energiloven og er normalt konsesjonspliktige. Anlegg som bestÄr av inntil 5 vindturbiner med en samlet installert effekt under 1 MW er fritatt fra konsesjonsplikten. Ytre Vikna vindkraftverk fattes derfor av konsesjonslovgivningen.

Konsesjonsbehandling av vindkraftutbygging

Les hva NVE skriver om konsesjonsbehandling i 6 trinn.

Lover og regler

Utbyggere av vindkraftverk mÄ forholde seg til en rekke lover og forvaltningsorgan.

Trinn 1 – Melding (2000) 

Alle vindkraftsaker der installert effekt vil overstige 10 MW skal meldes etter forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven.

Ytre Vikna vindkraftverk med nettilknytning til Kolsvik ble meldt planlagt i januar 2000 NTEs dok.nr. 200000001-69 og fikk for fÞrste gang offentlig oppmerksomhet via offentlige mÞter arrangert av NVE samme Är.

Trinn 2 - Konsekvensutredning (KU) (2000-2001)

Etter hĂžring av meldingen fastsetter NVE et konsekvensutredningsprogram (KU-program). KU-programmet beskriver hvilke temaer som tiltakshaver skal utrede nĂŠrmere. Planene for Ytre Vikna vindkraftverk med nettilknytning til Kolsvik ble konsekvensutredet for mange tema fĂžrste gang i perioden 2000-2001. De ulike fagtemaene med tilhĂžrende dokumentasjon/rapporter listes opp og er lenket til nedenfor:

Ytre Vikna vindkraftverk - Flora rapport Ytre Vikna sluttrapport (.pdf)233627 KBYtre Vikna vindkraftverk - Konsekvenser for friluftsliv og reiseliv (.pdf)2774017 KBYtre Vikna vindkraftverk - Fugl og annet vilt (.pdf)423926 KBYtre Vikna vindkraftverk - Kulturminner og kulturmiljĂž (.pdf)24683770 KBYtre Vikna 2 - KU Fagrapport Landskap 2002 (.pdf)4666404 KBYtre Vikna vindkraftverk - Reindrift (.pdf)141366 KBYtre Vikna vindkraftverk - Samiske kulturminner (.CDFV2)7792640 KBYtre Vikna vindkraftverk - StĂžy, skyggekast og refleksblink (.pdf)2148195 KB

I tillegg ble det gjennomfÞrt sÄkalte pÄvisningsundersÞkelser i henhold til Kulturminnelovens §11 for Ä avdekke eventuelle fornminner i september 2000. Rapporten fra pÄvisningsundersÞkelsen finner du her.

Trinn 3 – Sþknad (2002-2004)

Dersom tiltakshaver velger Ä gÄ videre med prosjektet, skal sÞknad og gjennomfÞrte konsekvensutredninger sendes til NVE for behandling.

KonsesjonssĂžknad for Ytre Vikna vindkraftverk med nettilknytning til Kolsvik ble sendt inn til NVE 20. desember 2002. SĂžknaden inneholdt ogsĂ„ konsekvensutredningen inkludert alle fagrapporter og forslag til avbĂžtende tiltak. Det ble det sĂžkt om Ă„ bygge og drifte et vindkraftverk med inntil 99 vindturbiner og en samlet total ytelse pĂ„ inntil 249 MW samt en nettilknytning mellom Hunnestad/Dale via RĂžrvik og ÅrsandĂžy frem til Kolsvik.

KonsesjonssĂžknad Ytre Vikna (.pdf)9824934 KBBrosjyre Ytre Vikna vindmĂžllepark (.pdf)9202583 KB

Trinn 4 – Vedtak (2004) 

PĂ„ bakgrunn av sĂžknad, konsekvensutredninger, innkomne merknader og NVEs fagkunnskap om vindkraft vurderer NVE saken helhetlig, og fatter vedtak.

NVE ga opprinnelig konsesjon for Ytre Vikna vindkraftverk med nettilknytning til Kolsvik den 18.10.2004. Bakgrunn for vedtak» finnes her.

Trinn 5 – Klagebehandling (2004-2006)

Vedtaket kan pÄklages av alle med rettslig klageinteresse. Dersom NVE velger Ä opprettholde vedtaket etter vurdering av klagene, oversendes saken til Olje- og energidepartementet for endelig behandling. NVE opprettholdt sitt vedtak etter en vurdering av innkomne klager og oversendte saken til Olje- og Energidirektoratet (OED) som stadfestet konsesjonen den 12.06.2006.

OEDs klageavgjĂžrelse finnes her.

NTE ble med dette gitt rett til Ă„ bygge og drifte Ytre Vikna vindkraftverk med nettilknytning til Kolsvik.

Trinn 6 - OppfÞlging av konsesjon 

FÞr tiltakshaver kan starte byggingen mÄ NVE ved MiljÞtilsynet godkjenne miljÞ-, transport- og anleggsplan (MTA) og detaljplan for prosjektet. Konsesjonen er delt i to trinn, (Ytre Vikna 1 og Ytre Vikna 2). FÞrste trinn sto ferdig utbygd i 2012.

Ytre Vikna 1 vindkraftverk

FÞr tiltakshaver/konsesjonÊr startet anleggsarbeidene ble det utarbeidet en MiljÞ- Transport- og Anleggsplan (MTA-plan) / detaljplan. I forkant av dette ble kunnskapsgrunnlaget oppdatert gjennom utredning av flere tema i henhold til krav fastsatt av NVE ved MiljÞtilsynet. 

Ytre Vikna 2 vindkraftverk

Vi er nÄ i gang med utredning av mulig utbygging av Ytre Vikna 2. Dette gjÞr vi fordi Norge har behov for mer fornybar energi for Ä kunne klare FNs bÊrekraftsmÄl.

NTE oppdaterer nÄ kunnskapsgrunnlaget innenfor ulike tema for Ä sikre et godt beslutningsgrunnlag.

Det planlegges nÄ ulike involverings- og informasjonsprosesser med berÞrte interessenter som grunneiere, reindriftsnÊring, eiendomsbesittere, nÊringsliv, kommunen m.fl..

Ytre Vikna vindkraftverk - Vedtak fra NVE vedrĂžrende MTA og detaljplan (.pdf)683886 KBYtre Vikna vindkraftverk - Utsatt frist for idriftsettelse (.pdf)473200 KBYtre Vikna vindkraftverk - MTA Ytre Vikna 2 (.pdf)14063287 KB

Har du spÞrsmÄl angÄende Ytre Vikna 2 kan du nÄ oss pÄ e-post: postmottak@nte.no