Som en åpen bok

Både som leverandør og som oppdragsgiver har vi i NTE tilpasset oss kravene i den nye åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022. 

Smilende mann foran åpent hav

– Vi mener jo selv at vi har vært en ansvarlig aktør i mange, mange år, men det er greit å ha et lovverk å forholde seg til, sier Bjørn Kristian Feragen. 

Som senior innkjøper i NTE har han flere års erfaring med innkjøp og kontakt med leverandører. Derfor var det også naturlig å involvere Bjørn tungt i arbeidet med åpenhetsloven. 

– Vi har etiske retningslinjer som alle leverandørene våre må underskrive på før vi inngår avtaler med dem, og vi har et bevisst forhold til påvirkningen NTE har på mennesker, miljø, natur og dyr, forteller Bjørn. 

Gode rutiner

NTE er en betydelig samfunnsaktør i Trøndelag, og vi er svært bevisste på samfunnsansvaret vi har. Opp gjennom årene har vi jobbet stadig mer systematisk med bærekraft og krav til leverandørene våre. Vi er derfor godt forberedt på jobben som følger med åpenhetsloven. 

– Du kommer aldri helt i mål med å utvikle deg som en ansvarlig innkjøper og leverandør, sier Bjørn. 

Også før åpenhetsloven trådte i kraft, har vi hatt gode rutiner for anskaffelsesprosesser og hvilke leverandører vi velger et samarbeid med. Så langt det er mulig har vi vurdert risikoen for at leverandørene våre har valgt løsninger og materialer som ikke er bærekraftige, opptrådt i strid med økonomisk lovgivning eller brutt menneskerettighetene. 

Samarbeid på tvers

En åpen bok

I og med at hvert enkelt datterselskap er ansvarlig for mange av innkjøpene, har Bjørn og de andre som har fått opplæring i den nye åpenhetsloven vært opptatt av å forankre arbeidet hos hvert enkelt selskap.  Det de har lært gjennom kursingen, har de tatt med seg videre inn i organisasjonen. 

– Vi i Innkjøpsavdelingen har statusmøter med alle datterselskapene fire ganger i året, og åpenhetsloven ble satt på agendaen allerede tidlig i 2022; et halvt år før loven trådte i kraft, forteller Bjørn. – Dette er ikke et arbeid vi tar lett på, og derfor var det også viktig at vi hadde tilstrekkelig med tid til å gjennomføre tilpasningene til loven. 

Åpenhetsloven har medført at innkjøpsprosedyrene til NTE har blitt oppdatert for å tilpasses lovverket enda bedre. Det har også blitt utarbeidet retningslinjer for aktsomhetsvurderinger for å beskrive hvordan NTE ivaretar krav i åpenhetsloven. Vi gjør også aktsomhetsvurderinger for å skaffe oss oversikt og avdekke risiko for eventuelle brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, både internt og i leverandørkjeden. 

– Det har utvilsomt vært en lærerik prosess, sier Bjørn. – Vi har videreutviklet tildelingskriteriene ved anskaffelser av varer og tjenester til oss, og det ser jeg på som bare positivt. Samtidig vil vi kunne tilføre kompetanse internt slik at NTE blir en enda bedre leverandør; og det vil også være et konkurransefortrinn når vi selv er i anbudsprosesser. Jeg mener helt klart at åpenhetsloven fører med seg mye bra; både for oss i næringslivet og for forbrukerne for øvrig.  Hva er Åpenhetsloven?

  • Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for menneskerettigheter og arbeidsforhold. 

  • Loven pålegger blant annet virksomhetene en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for i en rapport som legges frem. 

  • Loven trådte i kraft 1.juli 2022

Hei 👋 Trenger du hjelp? Chat med oss.