Viktig arbeid med varsling

Varsling er et viktig verktøy for å skape et trygt og åpent arbeidsmiljø. I 2022 ble det lagt ned mye arbeid i å utarbeide en ny varslingsordning.

Mann på et tak med fjell og bygninger bak

– Man kan si at de nye varslingsprosedyrene er like viktige for de ansatte i NTE som TEK17 var for byggebransjen; altså en real standardheving, sier Morten Reitan Øksnes.

Morten er fagsjef for HMS i NTE, og leder av varslingsutvalget i NTE. Varslingsutvalget har 3 medlemmer; én representant fra HMS, en fra HR og ett hovedverneombud. Varslingsutvalget er nytt i NTE-sammenheng, og de har ansvar for å gjennomgå saker som kommer inn og sikre en uavhengig, profesjonell og lik behandling av alle saker. 

– Det var et gap mellom den varslingsprosedyren vi hadde og det nivået vi som en stor arbeidsgiver bør ligge på, sier Morten. – Vi har tilpasset oss lovverkene både i Norge og i EU som omhandler varsling, vern av personer som varsler og forventningene ellers i samfunnet. 

Hva kan du varsle om? 

Varsling i arbeidslivet er at en arbeidstaker sier ifra om et kritikkverdig forhold på sin egen arbeidsplass. Kritikkverdige forhold er definert som brudd på lover og regler, på virksomhetens interne retningslinjer og på etiske normer som er bredt forankret i samfunnet. 

Eksempler på slike forhold er:

  • Fare for liv eller helse. 

  • Fare for klima eller miljø, for eksempel alvorlig forurensning. 

  • Korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet. 

  • Myndighetsmisbruk. 

  • Uforsvarlig arbeidsmiljø. 

  • Brudd på personopplysningssikkerheten. 

– Varslinger er en viktig del av arbeidet med et trygt arbeidsmiljø for alle, siden det kan rette opp i både kritikkverdige og ulovlige forhold, og helst så tidlig som mulig, sier Morten. 

Det er ikke bare egne ansatte i NTE som kan varsle om kritikkverdige forhold. Også innleide arbeidstakere kan varsle. Varslingsordningen er også åpen for eksterne; for eksempel kunder eller ansatte hos våre leverandører. NTE har uansett ansvaret for å undersøke påstandene og ta stilling til eventuelle tiltak. 

Tar vare på alle parter

Mann ved en kontorpult

Den nye varslingsprosedyren er et verktøy vi skal bruke får å få en tryggere og mer inkluderende arbeidsplass. 

– Hos oss skal det være trygt å varsle, sier Morten. – Vi vil heller ha ett varsel for mye enn ett for lite. Hvis terskelen for å varsle er lav, kan vi håndtere ugreie hendelser i konsernet tidlig og med riktig medisin. Ikke bare bygger det trygghet, men det bidrar forhåpentligvis til at vi unngår større, mer alvorlige varsler. 

En varslingssak kan være en stor belastning både for den som varsler, den det er varslet om og andre involverte i saken. Derfor skal varslingsutvalget vurdere fortløpende om HR, bedriftshelsetjenesten eller andre kan bistå med å ivareta varsler og andre berørte i saken. 

Implementeres i 2023

I løpet av 2023 skal de nye varslingsrutinene ferdigstilles. Varslingsutvalget legger opp til en informasjonsrunde slik at alle ansatte og innleide gjøres kjent med både varslingsordningen og varslingsutvalget. 

– Varslingsregelverket er en viktig del av ytringsfriheten til hver enkelt, og det er viktig for oss at alle ansatte vet at varslene behandles grundig, sier Morten. 

Når varslingsprosedyren er ferdig utarbeidet, vil alle ansatte finne den i HMS-håndboka på NTEs intranett, mens eksterne vil finne informasjon om hvor de kan henvende seg på nte.no. 

Hei 👋 Trenger du hjelp? Chat med oss.